مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷/جلسهٔ ۵۴


روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۱۷ نشست ۵۴

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۳۰۴

شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۳۱ - سال هشتم

شماره مسلسل ۵۴

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۵۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵ شنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۳۱

فهرست مطالب:

۱ - طرح صورت مجلس
۲ - بیانات قبل از دستور - آقایان: مراد ریگی - کهبد- وکیل پور – اخگر
۳ - بقیه مذاکرات در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان
۴ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات هفتم و نهم دی ماه ۱۳۳۱
۵ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان
۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس ساعت نه و سی و پنج دقیقه صبح بریاست آقای محمد ذوالفقاری (نایب رئیس) تشکیل گردید.

- طرح صورت مجلس ویرایش

۱- طرح صورت مجلس

نایب رئیس - صورت غائبین جلسه گذشته قرائت می‌شود (بوسیله آقای ناظرزاده بشرح زیر خوانده شد)

غائبین باجازه - آقایان: صراف‌زاده. راشد. عامری

غائبین بی اجازه - آقایان: دکتر امامی. محمدحسین قشقایی. دادور. شاپوری. میلانی. زهری. مشار. دکتر ملکی. مجتهدی. پارسا

دیرآمدگان با اجازه و زودرفتگان - آقای دکتر بقایی سی دقیقه. آقای بهادری سی دقیقه. آقای اخگریکساعت

دیرآمدگان بی اجازه و زودرفتگان - آقایان دکتر شایگان ۳۵ دقیقه. دکتر فقیهی شیرازی ۲۵ دقیقه. امیرافشار۳۰ دقیقه. شبستری ۳۵ دقیقه. دکتر کیان ۴۵ دقیقه. دکتر فاخر ۴۵ دقیقه. تولیت یکساعت و ۳۵ دقیقه. شهاب خسروانی یکساعت و ۴۵ دقیقه

نایب رئیس - آقای ناظرزاده

ناظرزاده - دربیانات بنده یک جزیی اصلاح عبارتی هست که تصحیح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی

نایب رئیس - تصحیح می‌شود آقای کهبد

کهبد - بنده سوالی که پریروز تقدیم کردم عرض کرده بودم راجع به قتل ۲۳ نفراینجا۳ نفرنوشته‌اند تمنی می‌کنم اصلاح بشود.

نایب رئیس - اصلاح می‌شود آقای حائری‌زاده

حائری‌زاده - یک اصلاح مختصر عبارتی هست درصورتجلسه که تقدیم تندنویسی می‌کنم ضمنامی بینم که آقای مشار و آقای زهری را باز جزو غائبین بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه هر دو معذورند و مریضند که یکی مسافرت به اروپا کرده برای معالجه خارج شده از ایران و دیگری هم استراحت کرده‌است استدعا می‌کنم تذکر بفرمایید که تکرارنشود.

نایب رئیس - اصلاح می‌شود آقای صفایی

صفایی - عرض کنم بنده متشکرم از آقایان تندنویسان مجلس که آن جمله‌ای راکه در ضمن بیانات آقای نریمان عرض کرده بودم نوشته‌اند ولی یک غلطهای مطبعه‌ای دارد که تصحیح می‌کنم و ضمنایک سوالی از آقای وزیر دادگستری کرده‌ام تقدیم ریاست می‌کنم

نایب رئیس - آقای نادعلی کریمی

کریمی - بنده درعرایض جلسه گذشته مطالبی را عرض کردم که درصورت جلسه بعضی کلمات افتاده یاغلط چاپ شده این را تصحیح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی امربفرمایید که تصحیح کنند یکی دیگر عده‌ای از مدیران جراید کرمانشاه بعنوان اعتراض به قانون مطبوعات به تهران آمده‌اند و قصد داشتند درمجلس شورای ملی تحصن اختیارکنند (نایب رئیس - این مطلب مربوط به صورت جلسه نیست) اینهاعرض می‌کنندکه دردوره شانزدهم مجلس شورای ملی درباره مطبوعات بزرگترین خدمتها را کرده و این قیودات را از گردن مطبوعات ایران که رکن چهارم مشروطیت است برداشت و حالا در این قانون یک مواد ظالمانه‌ای راجع به مطبوعات دارد (فرامرزی - صحیح است) منظور این است که دولت توجه کند و اصلاح کند

نایب رئیس - راجع به صورت مجلس نبود آقای قنات‌آبادی

قنات‌آبادی - در عرایض بنده یک اغلاطی هست که تصحیح می‌کنم و می‌دهم به تندنویسی ضمنا دو تا طوماراست یکی از طرف یکعده آقایان علما و طلاب و محصلین علوم دینی یکی هم از طرف ساکنین بازار حضرتی راجع باین مطلب که بانوان حق مداخله درانتخابات را ندارند یک طومار هم از اهالی خیابان گرگان که خیابان آیت الله کاشانی است تقدیم مقام ریاست شده که خواسته‌اند شهرداری بعمران و آبادی آنجا توجه کند

نایب رئیس - آقای قنات‌آبادی توجه بفرمایید که طومار را در هنگام ورود به دستور تقدیم کنید

قنات‌آبادی - آئین‌نامه در این خصوص اجازه‌ای نداده انشاءالله بعد در دستور ذکر خواهد شد

نایب رئیس - آقای خلخالی

خلخالی - بنده یک سوال داشتم از دولت راجع به کرایه خانه از موقع استفاده کرده تقدیم می‌کنم

نایب رئیس - مربوط به صورت جلسه نبود. آقای گنجه

گنجه - در اظهارات جلسه گذشته اینجانب یک اشتباهاتی است که اصلاح می‌کنم مثلا من را تن نوشته‌اند که یکی هم تلگرافی از رضاییه رسیده‌است راجع به جدول انتخابات که اهالی آنجا از جدول انتخابات شکایت دارند که این را هم تقدیم مقام ریاست می‌کنم یکی دیگر راجع به اجرای نظامنامه‌است در وقت مجلس تمنی می‌کنم دقت بفرمایید درهمان ساعتی که مجلس اعلام می‌شود رسمیت پیدابکند(صحیح است)

نایب رئیس - آقای نریمان

نریمان - در متن بیانات بنده یک اشتباهاتی هست که اصلاح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی

نایب رئیس - آقای دکتر بقایی

دکتر بقایی - در جلسه گذشته جناب آقای وزیر اقتصاد چون صورت سوالات بایشان نرسیده بود تقاضا کرده بوند که جواب سوال مربوط بایشان باین جلسه موکول بشود می خواستم خواهش کنم که آقای رئیس در نظرداشته باشند.

نایب رئیس - اگر وقتی باقی بود البته سوالات مطرح می‌شود نسبت بصورت جلسه دیگر اعتراضی نیست؟ آقای وکیل پور

وکیل پور - درعرایض بنده یک اشتباه خیلی مختصری هست اصلاح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی

نایب رئیس - بسیارخوب اعتراض دیگری نیست به صورت مجلس نیست؟ (اظهاری نشد) چون عده فعلا برای رای کافی نیست تصویب صورت مجلس بعد اعلام می‌شود.

- بیانات قبل از دستور - آقایان: مراد ریگی - کهبد- وکیل پور – اخگر ویرایش

۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: مراد ریگی - کهبد- وکیل پور - اخگر

نایب رئیس - یک عده از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند آقای مراد ریگی بفرمایید

ریگی - بنده مایل نبودم وقت آقایان نمایندگان را گرفت مزاحم مجلس بشوم ولی چه کنم وظیفه سنگین نمایندگی مردم محروم مجبورم نمود که دردهای آنها را از پشت تریبون مجلس بسمع اولیای دولت برسانم آقایان نماینده محترم نماینده سابق بلوچستان در راه پیشرفت و ترقی آن محل با موقعیت‌های مناسب قدمی برنداشته روی این اصل مردم بلوچستان تصمیم گرفتند یک نفر محلی را بوکالت خود انتخاب نمایند با این که ۱۹ سال بود بنده از بلوچستان شدم نمی‌خواهم با تشریح جریان انتخابات وقت مجلس را بگیرم ولی بنام حق شناسی از موکلین محترم خود ناچارم در این جایگاه مقدس که خانه ملت است عرض کنم مردم رنجدیده بلوچستان باوجودیکه اعمال وکیل سابق جدابرعلیه آنها مبارزه می‌نمودندحتی باوجود دستوراکید جناب آقای نخست‌وزیر مبنی برعدم مداخله ماموریت دولت درانتخابات ایران شهر که مرکزانتخابات بودکلیه مامورین دولت جزدادگستری و ثبت اسناد آمار ارتش گمرک حتی روفتگران شهرداری هم بسودوکیل سابق کارمی کردند معهذامقاومت سرسختانه مردم ستمکشیده آنان را مغلوب و منکوب نمود این مردم که اکنون اولین پیروزی خود را طی نموده‌اند بنده را در فشار و مضیقه قرارداده و از بنده انجام کارها را می‌خواهند که واقعا وظیفه قانونی و وجدانی یکنفر نماینده‌است بنده ناچارم در ساحت مجلس شورای ملی عرض کنم وضع تمام شهرستانها خراب است اولیای امور جز تهران بجای دیگر توجهی ندارند در این موقعیت حساس باید دولت بوضع شهرستانها توجه و رسیدگی فروی نمایند وگرنه با وضع کنونی راه تبلیغات سوء برای عمال بیگانه و خیانتکاران باز است اگر توجه نشود حوزه انتخابیه بنده از تمام شهرستانها بدتر است پس از عرض این مقدمه اینکه خواسته‌های مردم محروم بلوچستان را بعرض آقایان رسانیده و از دولت تقاضای اقدام فوری درباره آنها را دارم.

۱- مردم بلوچستان می‌گویند با این که ۲۵ سال است در آنجا از طرف دولت موسسات فرهنگی تاسیس شده هنوز شهرستان‌های بلوچستان جز زاهدان فاقد کلاس دبیرستان است در صورتیکه اگر به سایر استانهای هم طراز مراجعه کنیم می‌بینیم که پیشرفت‌های بالنسبه زیادی نموده‌اند به وزارت فرهنگ مراجعه می‌نمایم جواب می‌دهند طبق قانون تعلیمات اجباری برای حفظ حقوق اطفال بین ۶ و ۹ سال کشور باید دبستان تاسیس نمایم بنده به وزارت فرهنگ نوشته‌ام که آیا از تاریخ تصویب این قانون تا بحال در هیچ جای کشور تاسیسات عالیه یا متوسطه فرهنگی نشده؟ یا اینکه آنها موجب تضییع حقوق اطفال ۶ و ۹ سال نبوده‌اند ولی توجه بحال مردم بلوچستان و توسعه فرهنگ مردمی که با اشتیاق تمام مایلند درس بخوانند و ریشه این مفاسدی که بی سوادی برای آنها بار آورده براندازند بعلت فقر و بدبختی و محرومیت قادر نیستند هزینه تحصیلی اطفال خود را به شهرستانهای دیگر بپردازند باعث تضییع حقوق اطفال مردم می‌شود ولی جوابی به بنده نداده‌اند آقایان محترم نمایندگان سیاست خانمانسوز استعماری بدست عمال خائن داخلی آنها وسائل محرومیت مردم را از علم و فرهنگ فراهم آورده و این مردم را باین بدبختی و سیاه روزی دچار نمود اکنون که باراده ملت غیورایران و دست فرزندی با شهامت و از خود گذشته زنجیرهای استعمار پاره شد و کانونهای فساد یکی پس از دیگری محو و نابود شدند موقع آنست که همکاران جناب آقای دکتر مصدق به خواسته‌های مردم آنهم این قبیل خواسته‌ها که سعادت جامعه را دربردارد توجه بیشتری بنمایند برای فرهنگ بلوچستان و بهبود آن باید اقدام فوری بشود و در راس این اقدامات تاسیس چهار کلاس اول متوسطه در خاش و ایرانشهر سراوان و چابهاراست سپس در ۱۳ مرکزبخشهای بلوچستان باید ۱۳ دبستان ۶ کلاسه دائرشود تا اطفال دهستانهای اطراف که چهار کلاس است به آنجا برای ادامه تحصیل بیایند حداقل در قرای بلوچستان باید ۲۰ دبیرستان چهار کلاسه علاوه بر دبستانهای فعلی تشکیل گردد در شهرستانهای بلوچستان جز زاهدان و خاش دبستان ۶ کلاسه دخترانه نیست باید لااقل سه دبستان ۶ کلاسه دختران در آن منطقه تشکیل شود تا مردم بومی و غیر بومی و مامورین دولت از این حیث آسوده خاطرگردند در بلوچستان یک دانشسرای مقدماتی تاسیس شود بنده از آقای وزیر فرهنگ خواهش می‌کنم تعیین فرمایند از بودجه اضافی مصوبه اخیر چه مبلغی به بلوچستان اختصاص داده‌اند؟ در ضمن هم بخواسته‌های قانونی مردم بیشترتوجه نمایند و نیز از جناب آقای وزیر فرهنگ خواهش می‌کنم بفرهنگ محل دستور فرمایند بجای معلمین غیربومی که با تصدیق ۶ ساله ابتدایی استخدام و به بلوچستان می‌فرستند از جوانان بلوچ که دارای تصدیق هستند استخدام کنند که هم با آب و هوای محل آشنایی دارند و کمتر بیمار می‌شوند و هم به زبان و روحیات اطفال آنجا بیشتر آشنا هستند.
۲- عرض دیگر بنده راجع به وضع کشاورزی بلوچستان است آقایان محترم بلوچستان سرزمینی است مستعد و زرخیز باید دولت به آن توجه کامل نماید مردم پی درپی راجع به تاسیس بانک کشاورزی و سدبندی باهوکلات و درخواست بذر به بنده مراجعه می‌نمایند احتیاجات بلوچستان را بجناب آقای نخست‌وزیر عرض کردم معظم له هم کتبا دستوراتی به سازمان برنامه و سایر دوایر مربوطه صادر فرموده‌اند سازمان برنامه هم حرفا جواب مساعدی داده ولی مردم از حرف خسته شده و عمل می‌خواهند تا توجه فوری و عملی نشود مردم از دست می‌روند بلوچستان در حدود ۱۲۰۰ قنات دائر دارد که غالبا در شرف از بین رفتند و مالکین قادر به مرمت آنها نمی‌باشند شاید استعداد ۲۰۰۰ رشته قنات جدید هم دارد و قطعا بیش از ۱۵۰۰ قنات بایر هم موجود است که باید برای رفاه مردم و معاودت عده زیادی که شاید بالغ بر۲۵۰۰۰۰ نفر بشود بعلت فقر و بدبختی بکشور بیگانه مهاجرت نموده‌اند احیا شودضمنا از جناب آقای بیات رئیس بانک کشاورزی تشکر می‌کنم که شعبه بانک کشاورزی را در بلوچستان تاسیس نموده و استدعا دارم توجه بفرمایند که سرمایه بانک باندازه کافی باشد که به زارعین و مالکین که وامهایی خواسته باشند بتوانند مطابق مقررات دریافت نمایند تا از این راه کمک فوری به احیای قنوات بایر و مرمت قنوات دائر بشود. آقایان محترم اراضی بلوچستان پر آب ترین اراضی است شاید در بلوچستان قناتی نباشد که ۶ کیلومتر دنباله آن بشود قنوات معمولی آن جا شاید مخارجش به ۲۵۰۰۰۰ ریال نرسد.
۳- یکی از عرایض بنده موضوع پست و تلگراف بلوچستان است از تلگراف گذشته درغالب مراکز بخشهای بلوچستان دفتر یا صندوق پست وجودندارد و مردم بدبخت آنجا ناچارند برای اینکه پاکات خود را پست بدهند گاهی اوقات از ۶۰ تا ۱۲۰ کیلومتر راه طی نمایند در این مورد شرحی به وزارت پست و تلگراف نوشته‌ام از آقای وزیر پست و تلگراف تقاضا می‌کنم باین موضوع توجه فرمایند تابدین وسیله ساکنین محل و نقاط دوردست بلوچستان لااقل بتوانند شکایت خود را از تعدیاتی که مامورین به آنها روا می‌دارند بعرض اولیای امور برسانند حال نتیجه بخش شود یا خیر با ما نیست. ۱۱بخش بلوچستان فاقد پست است از دولت ملی جناب آقای دکتر مصدق و شخص جناب آقای وزیر پست و تلگراف تقاضامی‌کنم همانطوریکه به موضوع تلفن پایتخت درصدد اصلاح درآمده‌اند به قسمت حیاتی آن مردم محروم هم توجه بفرمایند.
۴- عرض دیگر بنده راجع به بهداشت مردم بلوچستان است ضمن تشکر از جناب آقای دکتر فرمانفرماییان کفیل محترم وزارت بهداری که حقا می‌توانم عرض کنم تنها وزارت خانه‌ای که به تقاضاهای قانونی اهالی ترتیب اثرداده وزارت بهداری بوده‌است آقای دکتر فرمانفرماییان یک نفررئیس بهداری لایق به زاهدان اعزام داشته‌اند بنا بدستور وزارت خانه و توجه رئیس بهداری وضع بهداشتی مردم خاش بهبودی یافته و به بخشهای بمبور و سرباز هم یک نفر بهدار اعزام شده‌است برای چابهار یک نفر بهدار در نظرگرفته‌اند ولی ناچارم مصداق الاحسان بالاتمام از جناب آقای کفی وزارت بهداری خواهش کنم دراعزام جراح برای بیمارستان زاهدان اقدام سریع بفرمایند که رفع مضیقه اهالی آنجابشود بعلاوه در بقیه بخشهای بلوچستان باید هرکدام یک بهداری تاسیس شود و رئیس بهداری آنجا باید هرماه مرتبا به بخش مربوطه سرکشی نموده از وضع بهداشتی مردم دهستانها مستحضرشوند ضمنا در این موقع که بنگاه دارویی کل کشور به وزارت بهداری واگذارشده باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که داروی بیشتری در دسترس مامورین قرارداده شود. مطلب دیگر اینکه معمولا همه ساله از طرف اداره کل بهداشت مامورینی برای مبارزه با مالاریا به بلوچستان می‌رفتند اکنون که فصل مناسب شده خواهش می‌کنم دراین مورد هم دستور لازم صادر فرمایند البته خاطرآقایان محترم مستحضراست که در منطقه وسیع بلوچستان (باستثنای زاهدان) یک بیمارستان وجود ندارد.

نایب رئیس - اکثریت نیست تامل بفرمایید دو دقیقه هم بیشتر وقت ندارید

ریگی - شش ماه وقت دارم (لحظه‌ای بعد اکثریت حاصل شد)

نایب رئیس - بفرمایید

ریگی - از طرف وزارت بهداری تقاضامی‌کنم برای جلوگیری از تلفات اهالی بلوچستان با همکاری سازمان شاهنشاهی که در ایرانشهر درمانگاه دارد برای تاسیس یک بیمارستان در ایرانشهر اقدام فرمایند.

۵- عرض دیگر بنده موضوع راههای بلوچستان است البته آقایان می‌دانند هر قدمی را بخواهیم برداریم احتیاج به جاده دارد وضع جاده‌های قدیمی بلوچستان بعلت نداشتن بودجه تعمیراتی کافی و مخصوصا توام بودن بودجه راههای بلوچستان و زابل و قائنات کمتر اعتباری نصیب بلوچستان می‌شود نسبت به ساختمان راه جدید در سنوات اخیر گویا درحدود ۵۰۰۰۰۰۰ (پنج میلیون تومان) در تنگ سرحد خرج نموده‌اند در صورتیکه ۲۴ کیلومتر راه بیشترنیست و هنوز هم راه عبورموقتی در۱۳ کیلومتر آن بیشتر ندارد در این مورد بنده به وزارت راه نوشته‌ام تابحال جوابی نداده‌اند بنده توجه دولت مخصوصا آقای وزیر راه باین قسمت معطوف در ضمن نظرباهمیت حیاتی فوق العاده جاده بین چابهار و ایرانشهر تقاضامی کنم دولت از قسمت سازمان برنامه یا هر طریق دیگر صلاح می‌داننداقدام به ترمیم این جاده بفرمایند تا بدین وسیله بتوان به بهترین بندر آزاد سواحل جنوب یعنی چابهار دسترسی پیدا نموده و از آن استفاده نمود بطوریکه آقایان محترم اطلاع دارند دولت اجازه صدور مقادیر زیادی برنج و چمپا را داده‌است با این که برنج چمپا در بلوچستان زیاداست هیچ تاجری بعلت نبودن جاده حاضر به معامله در آن حوزه نشده و یکنفر از مردم آنجا نتوانسته‌اند در این موقعیت از کالای خود نتیجه بگیرند و جنس خود را در این فرصت به قیمت مناسب بمصرف برسانند باین ترتیب آقایان قبول می‌فرمایند بهبود وضعیت اقتصادی میسرنیست بنده از دولت تقاضامی کنم موضوع راههای بلوچستان که شاهرگ حیاتی آن منطقه‌است توجه سریع بفرمایند زیرا داشتن راه خوب باعث آبادی محل و ترقی اقتصادی امنیت عمومی بهبود فرهنگ ایجاد کار و همه چیز دیگر می‌شود بعرایض خودم خاتمه می‌دهم و در وقت دیگری تعدیات و اجحافات مامورین دولت را از قبیل ژاندارمری خالصه دادگستری زاهدان و غیره بعرض آقایان نمایندگان می‌رسانم (احسنت)

نایب رئیس - آقای کهبد

کهبد - درپیرامون گزارش سه ماه جناب آقای نخست‌وزیر که در چند جلسه متوالی در مجلس شورای ملی قرائت گردید با کسب اجازه از همکاران محترم مطالبی بطور اختصار بعرض میرسانم. موجب کمال خوشوقتی است که جناب آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر با حال کسالت که بعد ازکشمکش نفت حقا و انصاف می‌بایستی استراحت کامل بفرمایند راحتی را برخود حرام کرده باعشق و علاقه مفرطی دست به یک سلسله اصلاحات داخلی زده‌اند و با مشورت کارشناسان داخلی و خارجی لوایحی تصویب و به عنوان آزمایش به مرحله اجرا گذارده‌اند و همچنین لوایحی در دست اقدام است البته لوایحی که تصویب فرموده و می‌فرمایند

نایب رئیس - تامل بفرمایید اکثریت نیست (چند لحظه بعد اکثریت حاصل شد)

نایب رئیس - بفرمایید

کهبد - با اینکه قبل از تصویب به معرض افکارعامه گذاشته شده معذلک لوایح آزمایشی است که بعدا به تصویب مجلس شورای ملی خواهد رسید و در عمل اگر نقایصی پیدا شود ضمن تصویب قطعی درمجلس شورای ملی اصلاح خواهد شد بهر حال بنده بسهم خود از جناب آقای نخست‌وزیر و سایرآقایانی که دراین خصوص زحمت کشیده‌اند تشکرمی‌کنم. هنوز جراحات وارده به ملت رشید و بردبار ایران التیام نیافته و مدت زمان و بردباری بیشتری می‌خواهید که خرابی‌های زمان گذشته ترمیم و اصلاح شود و نباید فراموش کرد که حریفان سرسخت و کهنه کار که جزبا میکیدن خون بینوایان به نحو دیگری نمی‌توانند آتش خشم و غضب خود را فرونشانند بیکار ننشسته و از انواع تحریکات بر علیه دولت و ملت ایران دست برنداشته‌اند و باقسام نیرنگها مخصوصا با فشار اقتصادی می‌خواهند ما را به زانو درآوردند و امیدوارند از راه حس بدبینی و طبقات و ایجاد اختلاف و تفرقه و سلب اعتماد وضع کشور را برهم ریخته و به مقاصد پلید و شوم خود نائل گردند ولی آقایان باید پنبه غفلت را از گوش خود بیرون آورده و مطمئن باشند که ملل شرقی به خصوص ایران بیدارشد. و توجهی باین عملیات ناجوانمردانه نخواهند نمود من به بانک بلندمی‌گویم صحنه سازی و توقیف کردن کشتی و محاکمه در دادگاههای قلابی باندازه پشیزی برای ما ارزش ندارد. بهرجهت اگر ملت ایران حس بدبینی و کینه توزی را نسبت به همدیگر از خود دور کند و تمام ملت دست اتفاق بهمدیگر داده و با از خود گذشتگی بیشتری و با تشریک مساعی همدیگر مشکلات را از پیش پای خود بردارند و پیرامون اغراض خصوصی و شخصی نگردند و منافع خصوصی خود را ضمن تامین منافع عمومی درن ظرداشته باشند محققا موفق و منصور خواهند شد. البته دولت هم باید از هر قسم کوشش در راه تقلیل بودجه و ازدیاد مواد تولیدی مخصوصا توجه به کشاورزی و تشویق صادرات با مطالعه عمیق تر کوتاهی نکند و درعین حال که باید بانهایت علاقه کارنفت را به طوریکه صلاح و مصلحت ملت ایران اقتضا نمایند با حسن تدبیر و خونسردی تعقیب و دنبال کند در فکر کارهای تولیدی و تقویت مالی و اقتصادی کشور طبق نقشه صحیح و ثابت باشد من هیچوقت مایوس نبوده و بلکه امیدوار بوده و هستم که با مختصرتوجهی وضع کشور اصلاح و بهبودی خواهد یافت و مسلما همینکه کار اقتصادی کشور ما سر و صورتی به خود گرفت خریداران نفت که فعلا تحت تاثیر عمال شرکت سابق نفت از خرید نفت ما خودداری می‌کنند متوجه خواهند شد که احتیاج مالی ما مرتفع شده‌است و با کمال میل به بهای حقیقی و عادلانه نفت ما را خواهند خرید. بهر صورت دولت باید به وسائل مقتضی در درجه اول اطمینان سرمایه داران داخلی را جلب و تضمین نماید تا سرمایه‌های خود را ازخارج دوباره به کشور عودت داده و با خاطر آسوده به کارهای تولیدی و مثمرثمر بیندازند اگر دولت جناب آقای دکتر مصدق باین نکته توجه مخصوصی بفرمایند و با مشاوره با بازرگانان قانونی که نظر سرمایه داران ایرانی را تامین نماید طرح و تصویب فرمایند ارقام بسیاردرشتی را که سرمایه داران ایرانی اکنون برغم اراده خود در خارج بلااستفاده دارندبه ایران اورده و صرف امور تولیدی بنمایند تا اینکه احتیاج به سرمایه خارجی پیدانشود. البته این کار مانع از این نمی‌شود که دولت برای جلب سرمایه داران خارجی اقدامات مثبت و عملی (نه خیالی) بفرمایند این کار دو فائده بزرگ در بر خواهد داشت یکی اینکه ترس موسسات بزرگ مالی خارج را که عمال شرکت نفت و دشمنان ایران به انواع مختلف از ایران بوجود آورده‌اند برطرف خواهد نمود و نشان خواهد داد که ایران و ایرانی هیچوقت نظر به سرمایه آنها نداشته و ندارد و بلکه برعکس هر خارجی که کوچکترین صمیمتی نسبت به ملت ایران نشان دهد همیشه مورد احترام و تقدیر ملت ایران بوده‌است. فایده دوم استفاده ایست که ملت ایران از علوم و صنایع و سرمایه آنها خواهد برد من از آقای دکتر مصدق خواهش دارم باین موضوع توجه مخصوصی فرموده و نظر رجال با تجربه را قبل از اینکه قانون امضا و اجرا گردد جلب نماید تا مانندلایحه قانونی تشویق صادرات که اگر چه من حیث المجموع بسیار مفید می‌باشد اما معایبی دارد که باید حتما اصلاح گردد و چون وقت کافی نیست نظریات خود را در این خصوص که در واقع نظر هشتاد در صد از بازرگانان صادراتی می‌باشد مسقتیما به اطلاع ایشان خواهم رسانید. بامور کشاورزی باید حتما توجه قابل ملاحظه شود. کشاورزان ما هنوز با اسباب و آلات زمان حضرت آدم و حوا امور فلاحتی را انجام می‌دهند. لایحه ازدیاد سهم کشاورزان با اینکه کمک موثری به زارعین ایران شده معذلک تمام زندگانی زارع را اصلاح نمی‌کند باید عوامل اصلی را در نظر گرفت. طبق محاسبه ایکه بعمل آمده حد متوسط برداشت محصول شتوی ایران در حدود تخمی ۵ الی ۶ تخم تجاوزنمی کند و این کمبود سطح تولید نه زارع را سیر می‌کند نه مالک را بنده مخبر کمیسیون خاص جهت رسیدگی به لایحه ازدیاد سهم کشاورزان هستم و با چند نفر از همکاران محترم به تمام نامه‌ها و تلگرافات و نظریات رسیده با کمال دقت رسیدگی و توجه نموده‌ام مضامین و مفاد همه آنها یکی است و همه از فقدان وسائل و کمبود محصول و بهای نازل محصولات شکایت دارند طبق روزنامه‌ای که جناب آقای وزیر کشاورزی برای من فرستاده‌اند در ترکیه ۲۸ هزار تراکتور مشغول بکار می‌باشد و از ۱۹۴۶ به بعد ۲۶ هزار تراکتور به آن کشور وارد شده‌است ولی در ایران حدود ۱۴۰۰ تراکتور که بیش از یکهزار آن از کار افتاده و بقیه هم اسقاط است تجاوز نمی‌کند سرمایه بانک کشاورزی بسیار ناچیز و کم است باید حتما اضافه شودکه با شرایط مناسب و بهره کم باعتبار محصول به کشاورزان وام داده شود از حسن اتفاق رئیس فعلی بانک کشاورزی آقای مهندس بیات مرد بسیار درست و واردی است و تا حدی اشکالات را مرتفع نموده‌است. و همچنین از سایر مدیران بانک که آنها هم مردمان صالحی هستند تشکر می‌کنم. موضوع آب بسیار قابل توجه و شایان دقت است تهیه کود از جمله واجبات است برنامه و دستورات فنی و علمی به کشاورزان باید حتما ازطرف وزارت کشاورزی مجانا باختیارکشاورزان گذاشته شود. مبارزه با امراض نباتی و ازبین بردن حشرات مضره ضروری است. تثبیت نرخ محصول کشاورزان باید حتما مورد توجه واقع گردد اگر چه جناب آقای وزیر دارایی فرمودند که در این قسمت اقدام شده و قریبا عملی خواهد شد وضع ارتباط و راه بین دهات و قرا باید اصلاح و مرمت گردد باید توجه مخصوصی به فرهنگ و بهداشت روستاییان داشت. شرکت‌های تعاونی لازم و مفید است که بوسیله آنها مایحتاج کشاورزان بقیمت مناسب تهیه شود به کارخانجات قند و چغندرکاران باید توجه شود و کشاورزان را تشویق به کشت چغندر نماید که هم کشور از واردات قند بی نیاز گردد و هم کار برای بیکاران تهیه شود برای تشویق کشاورزان و چغندرکاران همیشه در مقابل تحویل چند تن چغندر۸ کیلو قند بقیمت مناسب یعنی ۱۵ ریال فروخته می‌شد امسال قسمت را ۲۵ و ۱۷ ریال معین کرده‌اند عده‌ای از چغندرکاران نزد بنده آمده و از موضوع شکایت داشتند خدمت جناب آقای نخست‌وزیر شرفیاب شده مراتب را باستحضار ایشان رساندم و فورا دستور فرمودند و آقای مدیر عامل سازمان برنامه هم حضور پیدا کردند بعد از یک سلسله مذاکرات بالاخره برای تشویق چغندرکاران در مقابل تقاضای بنده دستور فرمودند بجای ۸ کیلو قند۱۲ کیلو فروخته شود اگر چه نظر چغندکاران و کشاورزان را تامین نمی‌کند و از گرانی شکایت دارند ولی از این اقدام جناب آقای نخست‌وزیر تشکر و امتنان دارم. در لایحه اصلاحی اخیر ازدیاد سهم کشاورزان بنده هم پیشنهاداتی خدمت ایشان تقدیم کردم و خیلی متشکرم که بعضی از آنها قبول و در لایحه مزبور گنجانده شد بقیه نظریات و پیشنهادات خود را به کمیسیون مخصوص تقدیم خواهم داشت. در خصوص تجارت دولت باید کمال توجه و علاقه را داشته باشد که از اجناس لوکس همانطوری که مجلس ممنوع کرده به نحو مقتضی جلوگیری شود و با شرایط خاصی معاملات تهاتری توسعه یابد از صنایع داخلی باید حمایت شود ضمنا رویه‌ای اتخاذ گردد که موجب سوء استفاده صاحبان صنایع نگردد واردات و صادرات روی نقشه و متناسب با وضع ارز کشور بر محور صحیحی استوار گردد. در خاتمه از وزارت راه تشکرمی‌کنم که راه شهریار را شروع نموده‌اند امیدوارم دستور فرمایند زودتر تمام شود همچنین از اداره کل ژاندارمری و تیمسار سرلشگر علوی امتنان دارم که با برگزیدن افسران لایق امنیت شهریار و ساوجبلاغ تا حدی تامین شده‌است. از وزارت بهداری و انجمن شهر کرج و رئیس انجمن و رئیس بهداری آنجا که برای احتیاج بیمارستان کرج از بذل هر قسم کمک مادی و معنوی خودداری نکردند صمیمانه تشکر می‌کنم از وزارت فرهنگ خواهش دارم توجه مخصوصی به فرهنگ شهریار و ساوجبلاغ بفرمایند در خاتمه توفیق همه را در راه سعادت به کشور از قادرمتعال خواستارم. در خصوص لایحه انتخابات و جدول منضمه متاسفانه در مورد ساوجبلاغ و شهریار مختصر اشتباهی رخ داده‌است باین معنی که جمعیت شهریار و ساوجبلاغ طبق اعلامیه خود دولت که در مجلس قرائت شده در حدود ۱۸۰ هزار نفر است طالقان و ارنگه آن هم اضافه شده که جمعیت کلیه بالغ بر ۳۲۵ هزار نفراست و یکنفر وکیل نمی‌تواند که احتیاجات مردم را باین کثرت جمعیت تسریع کند حتی طول این حوزه ۱۸۰ کیلومتر (از طالقان الی رباط کریم) و متجاوز از ششصد شهر قصبه قریه مزرعه‌است بنده مراتب را خدمت جناب آقای نخست‌وزیر حضورا عرض و نامه‌ای هم در این خصوص بایشان تقدیم کردم وعده فرمودند مورد توجه قرار خواهند داد از این حیث از ایشان تشکر می‌کنم. آقای مهندس حسیبی هم یک نامه‌ای به بنده داده‌اند که بنده تقدیم می‌کنم مربوط است به اینکه کارخانجات وطن و صنایع پشمی که اجناس را گران فروخته‌اند بقیه وقتم را به آقای وکیل‌پور می‌دهم

نایب رئیس – دو دقیقه مانده‌است

وکیل‌پور - بنده عرایضم خیلی مختصراست ضمن اظهار تاسف از این سانحه اخیر هواپیمایی خواستم بعرض آقایان برسانم که یکی از مقتولین این حادثه محمدحسن نادری جهرمی بوده‌است که ماموریت پیک نخست‌وزیری را داشته‌است این جوان در کمال صداقت و صمیمیت خدمت می‌کرد بطوریکه جلب توجه جناب آقای نخست‌وزیر را فراهم کرد و مخصوصا ماموریت پیک نخست‌وزیری را باو محول کردند و این خیلی فرق دارد با دیگران از نظر اینکه در راه انجام وظیفه و در حین انجام وظیفه و بخاطر انجام وظیفه مقتول شده‌است این است که بدین وسیله خواستم جلب توجه آقایان را بکنم و از حضور آقایان نمایندگان محترم استدعا بکنم که جلب توجه دولت را بفرمایند و یقینا خود آقای نخست‌وزیر هم نسبت به این موضوع توجه دارند که یک مستمری برای ورثه او معین بفرمایند مخصوصا این که پدر او یک پیرمرد نابینایی است دوخواهر و یک برادر صغیردارد و کاملا مستحق هستند که به آنها یک کمک مستمری بشود (صحیح است) موضوع دیگری که خواستم اینجا بعرض آقایان برسانم و مخصوصا توجه جناب آقای نخست‌وزیر را جلب بکنم راجع به این پیشامدهایی است که در این چندماه اخیر نسبت به مستخدمین دولت پیش آمده چون بنده احساس می‌کنم که در این چندماهه همیشه یک موجباتی برای ناراحتی خیال اینها فراهم شده یک روز آمدند تصویب نامه‌های استخدامی را نقض کردند یکروز آقای وزیر دارایی آمدند گفتند صد هزار نفرمستخدم زیاد است در حالیکه بنده اعتقاد دارم در یک مملکیت که پستخانه اش باید چند برابر فعلی باشد در یک مملکیت که آمار کشاورزی نداردآمار بهداری ندارد آمارصنعتی ندارد آمار اقتصادی ندارد و حتی شاید وزارت خانه‌ها آمار ندارد و حتی شاید وزارت خانه‌ها آمار صحیحی از کارمندان خود ندارند در یک چنین دستگاهی این همه زجردادن مستخدم دولت صحیح نیست و من خیلی خوش وقتم که شخص آقای نخست‌وزیرکه جز بخیر و صلاح مردم این مملکت نظری ندارند توجهی باین موضوعات دارند و در این تجدید نظری که کردند تاحدی ارفاق کردند ولی با همه این حرفها این لایحه‌ای که اخیرا راجع به سازمان وزارتخانه‌ها تهیه فرموده‌اند نواقص و معایب بسیاری است که در حقیقت حکم این را دارد که مستخدم دولت را قبلا محکوم کند بعد بازنشسته می‌کند مستخدم دولت را محکوم می‌کند بدون اینکه باو حق دفاع بدهند بنده می‌خواهم مخصوصا استدعاکنم که یا اصلا آن ماده ۳ را از آن لایحه بردارند و یک مساعدتهایی از نظر بازنشستگی اگر ممکن است درباره کارمندان بکنند و اصولا اگرمی خواهند قانون بازنشستگی را اجرا کنند و یک عده‌ای را که بسن بازنشستگی رسیده‌اند با کمال احترام از خدمت معاف بدارندبنده خیال می‌کنم که خیلی از این کثرت کارمندان کاسته می‌شود و منظور دولت هم عملی می‌شود والا بدون اینکه آنها را از نظرحسن شهرست و سوءشهرت تفکیک کنند صالح و طالح را بشناسند بدون اینکه حق دفاع به آنها بدهند نباید همه را یکسان بازنشسته کرد و اگرممکن است در این لایحه حق تجدید نظری برای کارمندان بدهند یک تجدید نظری که چند نفر از متسشاران دیوان عالی کشور در آنجا شرکت داشته باشند و ضمنا می‌خواهم عرض کنم که یک غلطی هم در خود لایحه هست که نوشته‌اند واجدین شرایط بازنشستگی می‌توانند این وضع واجدین باید غیر واجدین باشند.

نایب رئیس - وقت جنابعالی تمام شد

وکیل‌پور - اجازه بفرمایید دو سه کلمه دیگر عرض دارم

نایب رئیس - نمی‌شود اجازه داده بعد اگر خواستید صحبت کنید. آقای اخگر

اخگر - قریب چهل سال قبل که جنگ بین المللی اول درگیر بود عساکر دولت انگلیس با اینکه کشور ما بیطرف بود به بوشهر حمله آورند و بوشهر را اشغال کردند مردم رشید و دلاور شهرستان بوشهر قریب ۳ سال در یک دشت همواره با نداشتن هیچگونه وسایل با ارتش متجاوز جنگیدند و در این راه واقعا از حیث شجاعت و دلیری موجب افتخار تاریخی ایران شدند بعد از این واقعه عمال استعماری که دولت انگلیستان یکی از جهت انتقام گرفتن از این مردم رشید و یکی هم از جهت اینکه برای شرکت نفت سابق کارگر ارزان قیمت لازم بود چنان وسایل خرابی این شهرستان را فراهم آورند که بجای اینکه همه جا توسعه و ترقی پیدا کرده‌است روزبروز برخرابی این شهرستان افزوده و حال صورتی پیدا کرده‌است که این بنادر بحال مخروبه افتاده‌است.

نایب رئیس - تامل بفرمایید اکثریت نیست (چند لحظه بعد با ورود دو نفر اکثریت حاصل شد) بفرمایید

اخگر - همین بنادری که برای داشتن یک بندر کوچکی مثل آن دول بزرگ دنیا سالها با هم جنگ و ستیز می‌کنند این بندر بواسطه بی توجهی بحال خرابی افتاده‌است که ذکرش اسباب تاثر و تاسف است با اقدامات بسیاری که شده‌است بالاخره تصمیم گرفته شده‌است که بندر بوشهر را بندر آزاد اعلام بکنند برای اینکه تجار بتوانند اجناسشان را وارد بکنند و صادر بکنند و از حیث عشور و انبارداری و عوارض دیگر اجحافی برای آنها نباشد ارزانتر تمام بشود تشویق بشوند و جنس خودشان را وارد بکنند خیلی از این حیث بنده متشکرم و ممنونم و استدعا می‌کنم که در این موضوع تسریع بشود زیرا تنها راهی که ممکن است باعث‌آبادی جنوب بشود و این بنادر از حال خرابی بیرون بیایند تهیه وسایل و تدابیری است که بشود تجار جنس وارد بکنند و برای مردم ایجاد کار بکنند (صحیح است) وقتی کسی کاری در یک جایی نداشت البته می‌تواند در آنجا توقف بکند ولی وقتی ایجاد کار شد می‌توانند مردم زندگی بکنند این یک تلگرافی است از بوشهر بامضای دو هزار و پانصد نفر رسیده که امضا کرده‌اند آنرا قرائت و تقدیم می‌کنم. جناب آقای نخست‌وزیر محبوب رونوشت وزارت اقتصاد ملی و اداره کل بنادر رونوشت جناب آقای اخگر. مژده به تصمیم دولت ملی دایر به آزادی بندر بوشهر که موجب توقف سیرقهقرایی و میمون قوس صعودی این بندر و تشویق در مراجعت مهاجرین به وطن مالوف و انبار بازرگانی بنادرعربستان و دول شرقی خواهد بود مایه امید و خوشحالی و دمیده شدن روح در کالبد مردم مفلوک محروم استعمارزده این سامان گردیده هر چند اخلالگران درصدد هستند از این اقدام مفید اقتصادی و سیاسی ذهن دولت را مشوب کنند ولی مزایای این عمل بردولت ملی روشن است لذا باکمال بی صبری اهالی استدعای عاجز در تسریع این تصویب نامه که از هر حیث متضمن منافع بیشمار برای بوشهر و مملکت است دارند. مطلب دیگری هم که بنده در تایید بیان اخیر جناب آقای ریگی عرض می‌کنم البته تشویق و ترغیب از طرف همه شد که مردم از لباسهای وطنی و مصنوعات وطنی استفاده کنند و مردم هم برای این تشویق و ترغیب شروع بخرید امتعه وطنی کردند تذکرا عرض می‌شود که خوبست صاحبان صنایع وطنی هم متوجه موقعیت باشند و فکر نکنند که از این تشویق مردم سوءاستفاده بشود و اجناسشان را گران بکنند و بدانند اگر این رویه را در پیش بگیرند نتیجه اش این است که مردم از خرید امتعه وطنی منصرف می‌شوند و ضرر این عمل متوجه خودشان خواهد بود از طرف وکلای محترم فارس هم به بازماندگان سانحه هوایی تسلیت عرض می‌کنم باقی وقتم را هم بجناب آقای دکتر فقیهی شیرازی می‌دهم

دکتر فقیهی شیرازی – چقدر وقت باقی مانده است؟

نایب رئیس - ۷ دقیقه

دکتر فقیهی شیرازی - چون کم است بنده معذرت می‌خواهم

- بقیه مذاکرات در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ویرایش

۳- بقیه مذاکرات درگزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان

نایب رئیس – وارد دستور می‌شویم بقیه پیشنهادات راجع به تعلیق مجازات زندانیان قرائت می‌شود پیشنهاد آقای وکیل‌پور (بشرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم ماده واحده بطریق زیر اصلاح شود: محکومین بجرم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و خیانت در امانت در صورتی از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود که اصل مال یاقیمت آنرا از تاریخ تصویب این قانون در ظرف یکسال تسلیم یا بوجه اطمینان بخشی تعهد نمایند - وکیل‌پور

نایب رئیس - آقای وکیل‌پور

وکیل‌پور – آنروز ضمن پیشنهادی که جناب آقای نریمان فرموده بودند بنده یک توضیحاتی راجع باین ماده عرض کردم که فکرمی‌کردم آقایان نمایندگان محترم قانع شدند موضوع این است ک این جمله‌ای راکه الان می‌خوانم در این ماده نوشته: محکومین به جرم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و خیانت در امانت درصورتی از این ماده استفاده خواهند نمود که اصل مال یا قیمت آنرا در ظرف یکسال تسلیم نمایند و همانطور که آنروزعرض کردم این قضیه شرطیه‌است یعنی اگراین‌ها در ظرف یکسال این پول را تسلیم کردند تا شاهی آخر آنوقت می‌توانند آزاد بشوند والا اگر تا یکشاهی آخر را ندادند آزاد نمی‌شوند.

بنده عرض کردم برای اینکه آنها هم بتوانند از این قانون استفاده کنند بجای اینکه پول را تسلیم کنند اگر بوجه اطمینان بخشی تهیه کنند همینقدر که تعهدکرد که ظرف مدت مقرر بدهد یک مدت معینی که قرار تقسیط داد و تعهد پرداخت کرد و دولت هم قبول کرد آنوقت او را آزاد کنند والا از دو جهت اینکار عیب پیدا می‌کند یکی اینکه ممکن است کسانی باشند که اگر فرضا هم بتوانند در ظرف یکسال اصل مال یا قیمت آن را مسترد بکنند در ظرف یکسال مدت زندانشان تمام می‌شود و در حقیقت دیگر از این قانون استفاده نمی‌کنند بنابراین تشویق و ترغیب نمی‌شوند که اصل مال یا قیمت آن را مسترد کنند بنظر من بضرر دولت تمام می‌شود و از طرف دیگر یک تبعیضی هست اینجا در جایی که جنایات را جزء این لایحه آورده‌ایم و اشخاص جانی را هم بموجب همین قانون معاف می‌کنیم در حقیقت صحیح نیست که کلاهبرداری هم که جرم جنحه‌ای است آنرا مشمول این قانون قرارندهیم و این اشخاصی را که در این قسمت اخیر نوشته‌اند از این قانون بی بهره بگذاریم اینجا است که بنده خواستم از حضور محترم آقایان استدعاکنم که باین اصلاحی که شده‌است رای بدهید (دکتر معظمی – در پیشنهادتان مرقوم فرموده‌اید ماده واحده اینطور اصلاح می‌شود در حالیکه قسمتی از ماده واحده باید باشد) اصلاح می‌کنم پیشنهاد می‌نمایم قسمت آخر ماده واحده (دکتر معظمی - باید بنویسید جمله فلان ماده واحده اینطوراصلاح می‌شود) اجازه بفرمایید پیشنهاد را بنده می‌خوانم پیشنهاد می‌نمایم جمله (از محکومین بجرم ارتشا الی در ظرف یکسال تسلیم نمایند بطریق زیر اصلاح شود محکومین به جرم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و خیانت در امانت در صورتی مقررات این ماده استفاده خواهند نمودکه اصل مال یا قیمت آنرا از تاریخ تصویب این قانون در ظرف یکسال تسلیم بابوجه اطمینان بخشی تعهد نمایند.

نایب رئیس - آقای مخبر نظری دارید (مخبر کمیسیون دادگستری - عرضی ندارم) مخالفی نیست باین پیشنهاد آقای اخگر مخالفید. بفرمایید

اخگر - در این قانون منظور شده که اینگونه متهمین اگر در ظرف یکسال اصل یا قیمت آنچه را که به آن محکوم شده‌اند بپردازند موافق این قانون رفتار خواهدشد حالا اضافه بکنیم که تعهد بکنند و آزاد بشوند ارفاق بی جهتی است اگر یک کسی محکوم بیک جنایتی شده‌است به ازای جنایت را داد تا یکسال آزاد بشود یک حرفی است ولی اگر نداد و تعهد کرد و آن تعهد هم اجرا نشود یک صورت صحیحی ندارد

نایب رئیس - آقایان توجه بفرمایند پیشنهاد یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شد) پیشنهاد می‌نمایم از محکومین به ارتشا الی درظرف یکسال تسلیم نمایند بطریق زیر اصلاح شود. محکومین به جرم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و خیانت در امانت در صورتی از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود که اصل مال یا قیمت آنرا از تاریخ تصویب این قانون در ظرف یکسال تسلیم یا بوجه اطمینان بخشی تعهد نمایند. وکیل‌پور

نایب رئیس - آقایانی که موافقند با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم بعد از عبارت (از بقیه مجازات مقرره معاف می‌شوند) عبارت زیر اضافه شود هم چنین متهمین بارتکاب جنحه و جنایت غیر از قتل عمد که فعلا زندانی و بدون محاکمه و تعیین تکلیف در مورد جنحه ثلت و در مورد جنایت نصف از مدت مجازات مقرره را محبوس شده‌اند آزاد می‌شوند در صورتیکه در ظرف پنجسال مرتکب جنحه و جنایت بشوند اتهام قبلی قابل رسیدگی و تعقیب خواهدشد. خلخالی

نایب رئیس - آقای خلخالی

خلخالی - عرض کنم این پیشنهادی که تقدیم شده بمنظوراین است که وقتی مجرمینی که محکومیت قطعی پیدا می‌کنند در این لایحه با گذشتن نصف درجنحه و دو ثلت در جنایت مجازاتشان معلق می‌شود و آزاد می‌شوند بطریق اولی متهمین هم باید آزاد بشوند (چند نفر از نمایندگان - این پیشنهاد رد شد) پیشنهادات قبلی راجع به متهمین که رد شد راجع به متهمینی بود که قبلا به اتهاماتشان رسیدگی بشود و پس از رسیدگی و صدور حکم آزاد بشوند اینها چنین چیزی نیست من عرض می‌کنم همانطور که کسانی که محکومیت قطعی دارند آزاد می‌شوند کسانی هم که بصرف اتهام زندانی می‌شوند و مدتی در زندان بلاتکلیف مانده‌اند آزاد شوند چنانکه دیشب در روزنامه خواندم که یک دادگاهی در زندان تشکیل می‌شود چرا اینها هم آزاد نشوند؟ اگر بمن بگویید که این ماده واحده در مورد کسانی است که محکومیتی دارند و فعلا زندانی هستند مجازاتشان معلق می‌شود هیچ مانعی ندارد که از نظر اتهام هم معلق بشود باین معنی کسانیکه متهم هستند اگر در مورد جنحه ثلت و در مورد جنایت نصف از مدت مجازات مقرره اتهامشان را بدون تعیین تکلیف در زندان ما نه باشند آزاد شوند و در صورتیکه در ظرف پنجسال باز هم باتهام جنحه و جنایت زندانی شوند باتهام قبلی شان باز رسیدگی شود و یکی از آقایان صحبت می‌کردند برای اینکه رفع اشکال بشود این مطلب را عرض می‌کنم که نظر آقایان جلب شود می‌فرمودند که در اتهام ممکن است جرم شخصی را بزرگتر از آنچه که هست جلوه بدهند و وقتی که به دادگاه می‌رود یا تخفیف قائل می‌شوند یا اینکه پس از رسیدگی معلوم می‌شود مرتکب جنحه‌ای شده نه جنایت بنابراین در موقعی که متهم است می‌گوییم اگر متهم به جنحه یا جنایت یک ثلث یا نصف مدت زندانی را گذراند آزاد بشود این در حقیقت یک فشاری است به ان متهمین در صورتیکه در جواب می‌توان گفت کسانی که تا این تاریخ زندانی هستند که یک ثلت در جنحه و نصف مدت را در جنایت زندانی شده باشند آزاد می‌شوند و کسانی که تا این تاریخ آزاد شده‌اند شامل نمی‌شود اگر چنانچه برخلاف حقیقت جرمشان را بزرگ جلوه داده‌اند که در محکمه کمتر از آنچه ادعا شده درباره شان حکمی صادرشود که آنها مدت محکومیت را در زندان بوده‌اند یعنی این تنها در مورد کسانی که متهم هستند و بدون تعیین تکلیف و صدور حکم تاکنون زندانی هستند شامل می‌شود باز تصدیق می‌فرمایید که وقتی مجرمینی که حکم قطعی برایشان صادرمی شود و محکومیتشان قطعی است آزاد می‌کنیم بطریق اولی متهمی را که بدون صدورحکم و بلاتکلیف هستند اینها را هم باید آزاد کنیم.

امامی اهری - بنده مخالفم

احمدفرامرزی - این رد شده اصلا

نایب رئیس - آقای دکتر مصباح‌زاده آقای

دکتر مصباح‌زاده (مخبرکمیسیون)- در جلسه گذشته آقای دکتر بقایی پیشنهادی که دادند حکایت از این می‌کرد که متهمینی که محکوم می‌شوند و حکم آنها قطعی می‌شود این قانون درباره آنها اجرا بشود مجلس باین پیشنهاد رای نداد پیشنهادی که جناب آقای خلخالی می‌فرمایند این است که بدون اینکه اشخاص محاکمه بشوند و برای آنها مجازات معین شود همینطور از روی اتهامی که به آنها نسبت داده‌اند مجازات را به نصف یا ثلث و ربع تخفیف بدهند و این را آزاد کنند خواستم عرض کنم کسی که متهم است یک کسی است که هنوز معلوم نیست واقعا مرتکب جرم شده یا نشده و ما نمی‌توانیم یک کسی که هنوز تکلیفش معلوم نیست درباره او بگوییم مجازات اجرا می‌شود وقتیکه در باره کسانی که حکم درباره آنها صادرشده ما تردید داریم بطریق اولی درباره کسانی که حکم قطعی صادرنشده و این تردید بیشتراست.

این یکی ولی مهمتراین است که در مورد کسانی که تعقیب شده‌اند و محکوم نشده‌اند میزان مجازات آنها معلوم نیست تا ما بتوانیم یا یک ثلث یا یک ربع تخفیف قائل شویم برای اینکه اکثر مجازات‌ها دارای یک حداقل و یک حداکثری است مثلا از سه سال با اعمال شاقه تا ۱۵ سال حبس معین شده و معلوم نیست که از طرف محکمه مجازات سه سال یا ۱۵ سال کدام یک معین می‌شود. حالا اگر خواستند نصف یا ثلث این مجازات را تخفیف بدهند نصف سه سال یا نصف پانزده سال را بدهند؟ این برخلاف اصل است بعقیده بنده و تصور می‌کنم اگر پیشنهادشان را مسترد بفرمایند مناسب باشد

خلخالی - قیاس مع الفارق می‌فرمایید

نایب رئیس - آقای عامری

عامری - بنده هم می‌خواستم توضیحاتی بدهم که با توضیحات آقای دکتر مصباح‌زاده دیگر عرضی ندارم و احتیاج نماند.

نایب رئیس - آقای امامی اهری

امامی اهری – منظور از تقدیم این لایحه آقای خلخالی بطور خلاصه دولت اظهارش این بود که من آن وسایل لازمه را برای اصلاح حال زندانیان که اینها را در آنجا تربیت و تادیب بکنیم و خلاصه مردمانی صالح قرار بدهیم و تحویل جامعه بدهیم این وسایل را ندارم بنابراین ارفاق می‌کنم و اینها را بحال معلق رها می‌کنم (خلخالی - قتل عمد را استثنا کرده‌ام) اجازه بفرمایید اساسا متهم غیر از مجرم است آن کسی که محکوم شده برفرض هم که معاف بشود دارای مجازات تبعی است و یک اثراتی دارد ولی آن کسی که متهم است ممکن است تبرئه شود (خلخالی – اگر تبرئه شد که بهتر دیگر آزاد می‌شود) در این مورد درست توجه نمی‌فرمایید جناب آقای خلخالی متهم بموجب قرار مستنطق بازداشت می‌شودهنوز محکومیتی پیدانکرده حکم محکمه صادر نشده (خلخالی - آزادی او چه اشکالی دارد؟) آزادی او به گردن شما نیست محتاج به گفته شما نیست مستنطق می‌تواند او را در صورتیکه لازم بداند آزاد بکند بهر حال این مورد ندارد و با این طرز عمل این تشویق ارتکاب جرم است چنانکه ممکن است یکنفر دیگرپیشنهاد کند چون شما درباره متهم همانطورکه آقای خلخالی پیشنهاد می‌کنند مجازات را معاف کردید بطریق اولی اجازه ندهید که هر کسی سرقت کرد تعقیب شود و بطریق اولی باید معاف باشد این آقا موجب تشویق ارتکاب جرم می‌شود که صحیح نیست.

نایب رئیس - آقای خلخالی مسترد می‌فرمایید یا رای بگیریم؟

خلخالی - رای بگیرید

نایب رئیس - آقایانی که موافقند با پیشنهاد آقای خلخالی قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) رد شد

یکی از نمایندگان - یکمرتبه دیگر می‌فرمودید قرائت می‌شد

نایب رئیس - آقایان باید توجه داشته باشند وقتی پیشنهادی خوانده می‌شود دقت بفرمایند پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقایان جلالی و شهیدی بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم در قسمت اول ماده واحده کلمه (نصف) بعد از کلمه (جنحه) به ثلث و عبارت (دو ثلت) بعد از جنایت به نصف اصلاح شود. سیدباقر جلالی. شهیدی

نایب رئیس - آقای شهیدی


شهیدی - پیشنهادی که بنده و آقای جلالی دادیم خواهش می‌کنم توجه بفرمایید پیشنهاد کرده‌ایم در قسمت اول ماده واحده نصف بعد از جمله جنحه به ثلث و عبارت دو ثلث بعد از جنایت به نصف اصلاح شود. منظور این است که مدت جنایت را که دو ثلث منظور شده نصف باشد و مدت جنحه را ثلث در صورتیکه در جنایت نصف را طی کرده باشد و در جنحه ثلث البته رای توضیح عرض کنم که فلسفه مجازات برای اصلاح مجرم است که اخلاق او خوب شود و فردمفیدی بشودهمانطورکه جناب آقای ملک اسمعیلی در جلسه قبل فرمودند اتفاقا در اغلب کشورها برای مجازات حدی را قائل نشده‌اند و همینقدر که تشخیص دادند مامورین قضایی که یک مجرمی تنبه پیدا کرده و یک فرد مفیدی ممکن است بشود اورا آزاد می‌کنند از طرف دیگر خوشبختانه درمملکت مامجرم بالفطره کمتر هستند و اینها کسانی هستند که در نتیجه فقر و استیصال یا در اثرضعف اخلاقی در اثر تحریکات اعصاب از قبیل مستی و یا فقر و پریشانی مرتکب جرم شده‌اند درعمل هم دیده‌ایم غالبا این قبیل مجرمین یا ازشدت تاثر انتحار کرده‌اند یا خود را به مامورین قضایی تسلیم کرده‌اند بنابراین بنده از نظر ارفاق بحال این قبیل مجرمین باستثنای قتل عمد نسبت به سایرین که مجرمین عادی هستند پیشنهاد کردم چنانچه در جنایت نصف از مجازات را طی کرده باشند و در جنحه ثلث اینها از قانون استفاده کنند.

نایب رئیس - مخالفی نیست (اظهاری نشد) امامی اهری - یک مرتبه دیگر قرائت شود. مجددا بشرح سابق توسط آقای شهیدی قرائت شد)

حاج سیدجوادی - پیشنهاد خوبی است نظرخیرخواهی است

گنجه‌ای - پس بگیرید

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقایان جلالی و شهیدی آقایانی که موافقندقیام فرمایند(چندنفری برخاستند) ردشد.

- اعلام تصویب صورت مجلس جلسات هفتم و نهم دی ماه ۱۳۳۱ ویرایش

۴- اعلام تصویب صورت مجلس جلسات هفتم و نهم دی ماه ۱۳۳۱

نایب رئیس - از موقعیت استفاده می‌کنم صورت جلسات هفتم و نهم دیماه را هم تصویب شده تلقی می‌کنیم

- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ویرایش

۵- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان

نایب رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم بجای یکسال (جمله سه سال باقساط تضمین شده) اصلاح شود. شهیدی. سیدباقرجلالی

جواد عامری - باپیشنهادی که تصویب شده که تعهدرا قبول کرده‌اند خوبیست پس بگیرند.

شهیدی - پس گرفتم آقا

نایب رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر بماده واحده اضافه گردد:
تبصره - پنج روزمقرردرماده ۱۳۶ مکرردرآئین‌نامه دادرسی کیفری بدو ماه اصلاح و ازمقررات این تبصره نیز کسانی که برای پرداخت وجه الکفاله زندانی هستند درصورت دادن ضامن می‌توانند استفاده نمایند. شهیدی. سیدباقرجلالی

نایب رئیس - آقای شهیدی

امامی اهری - مشابه همان پیشنهاد آقای خلخالی است

شهیدی - خیر قربان مشابه نیست (معتمددماوندی - پس بگیرید آقا) چی را پس بگیرم؟ عرض می‌شود که متاسفانه این پیشنهادات را آقایان توجه نمی‌کنند(صحیح است) (میراشرافی - ایشان توهین می‌کنندچطورمی دانید ما توجه نمی‌کنیم؟) عرض کنم در ماده ۱۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری قید شده‌است باینکه هرگاه بشخص کفیل اخطار شد که متهم را تحویل بدهد و در ظرف پنج روز تحویل ندهد خود کفیل زندانی می‌شود و وجه الکفاله از او وصول می‌شود آقا در ظرف پنج روز کدام کفیل می‌تواند متهم را تحویل زندان بدهد؟ الان عده زیادی هستندکه در زندان گرفتارند بعنوان کفالت و وجه الکفاله هم ازشان گرفته‌اند این است که بنده و آقای جلالی پیشنهاد کردیم که این مدت پنج روز را دوماه بکنند در ظرف دوماه کفیل شخصی را که از او کفالت کرده تحویل بدهد و از این دوماه هم زندانیانی که الان درزندان هستند استفاده کنند

دکتر کیان - آقایکماه بکنید

اخگر - اگربخواهیم که قوانین جزارادرست کنیم که وقت زیادی خواهدخواست

نایب رئیس - آقای معاون وزارت دادگستری.

معاون وزارت دادگستری - عرض می‌شود این موضوع کفالت که می‌خواهید به دوماه تغییر پیداکند بنظربنده جایش اینجادراین لایحه نیست (صحیح است) چون موضوع کفالت و این که کسی کفیل متهمی شده ارتباطی با محکومین و زندانیان ندارد و عقد کفالت اصولا از عقودی است که یک شخص می‌آید بدادگستری می‌گوید آقا متهم را می‌خواهید بفرستید به زندان او را نفرستید و هروقت خواستید او را می‌آورم یک شرطی هم می‌کند می‌خواست شرطی نکند می‌گویند اگرپنج روز او را نیاوری دو هزار تومان از تو می‌گیرند خوب قبول نکند مگر کسی کفیل را مجبورکرده که پاشو بیا اینجا و از کسی کفالت کن و حالا چون پنج روز است پس دعواکند با دادگستری که تو درست کردی ما چکار داریم با کفیل ما تامین می‌خواهیم از متهمین متهم یعنی کسی که باو اتهام وارد شده می‌گویند تو دزدی کرده‌ای ما باید دلایل را جمع آوری کنیم حالا ما می‌خواهیم او را بفرستیم زندان و دلایل را جمع آوری کنیم البته دو سه دلیل در دست داریم ولی دلایل بیشتری می‌خواهیم جمع آوری کنیم یکنفر پیدا می‌شود مزاحم ما و می‌گوید زندانیش نکن و من کفیلش می‌شوم خوب پنجروزه‌است می‌خواست اصلا قبول نکند با این شرط کفیل شده ما هم می‌خواهیم کفیل نشود ما خیلی ممنونیم که کفیل نباید برای اینکه آقایان توجه داشته باشند که غالب کسانی که کفیل می‌شوند اولا خودشان نیستند ثانیا باشخاصی که بقید کفیل آزاد شده‌اند با وجود داشتن کفیل دسترسی نداریم (عده‌ای از نمایندگان - پس گرفتند)

نایب رئیس - آقای مخبر کمیسیون

دکتر مصباح‌زاده - بنده توضیح عرض می‌کنم که ما البته با اصل پیشنهاد نماینده محترم موافقیم اصل پیشنهاد نماینده محترم صحیح است یعنی پنج روز کافی نیست این مسلم است و این تذکری که دادید خیلی بمورد بود از این جهت اکنون که قانون اصلاح جزا تحت شور است و اصلاح می‌شود این نظرتان را ممکن است آقای معاون دادگستری در آنجا مطرح کنند و مورد توجه قرار دهند.

شهیدی - پس گرفتم

نایب رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.(بشرح زیرقرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم قسمت محکومین بجرم ارتشا و اختلاس بطریق زیر اصلاح شود: محکومین به جرم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و خیانت درامانت در صورتی از مقررات این ماده استفاده می‌کنند که اصل مال یا قیمت آنرا متمکنین در ظرف یکسال و غیرمتمکنین از دو تا چهارسال تسلیم نمایند. پورسرتیپ

نایب رئیس - آقای پورسرتیپ

پورسرتیپ - خوشبختانه آقایان چون مزه زندان را نچشیده‌اند همینطور یک چیزهایی می‌گویند بدون اینکه بدانند وضع و حال آن زندانیها چیست غالب آقایان تصدیق می‌فرمایند که صاحبان زر و زور کمتر زندان می‌روند و تجربه ثابت کرده‌است غیرممکن است که صاحبان زر و زور جایشان در زندان باشد و این لایحه هم برای این است که اشخاصی که صالحترند و امیدی است که اصلاح بپذیرند بیرون بروند. جای بعضی از دوستان خالی در زندان که بودیم (اخگر - دوستان بجای ما) (خنده نمایندگان) (زنگ رئیس) بما یک افرادی را می‌دانند که خدمت ما را بکنند در مقابل یک چیزی از ما می‌گرفتند اینها وقتی مستخلص می‌شدند التماس می‌کردند که کس دیگری را جای ما استخدام نکنید ما برمی گردیم و همینطورهم بود شب دومرتبه برمی گشتند زندان حالا که اینها مرخص بکنند زندان که خالی نمی‌شود اینها جایشان زندان است کارشان این است که بیایند بیرون یک کارهایی بکنند که برگردند زندان بهرصورت منظوربنده این است که بیشتر افرادی که در زندان هستند متمکن هستند و این لایحه برای تعلیق زندان آنها است اما خیال می‌کنم تعلیق به محال باشد و آنها نتوانند بدهیشان را بدهند و بیایند بیرون متمکنین هم که آن تو نیستند این است که بنده پیشنهاد کردم برای اینکه یک مشت بدبخت را نجات بدهید یکعده غیرمتمکن را آزاد بکنید و عده‌ای بی سرپرست را سرپرستی برایشان در نظر بگیریم اجازه بفرمایید موافقت شود و این پیشنهاد بنده تصویب شود از دو سال تا چهار سال برای غیرمتمکنین دولت مدت قائل بشود.

نایب رئیس - آقای ذوالفقای

ناصر ذوالفقاری - پیشنهادی که آقای وکیل‌پور کردند گمان می‌کنم که نظر آقای پورسرتیپ را تامین کرده باشد برای اینکه اگر شخص متمکن باشد که دیگر مهلت دادن لازم ندارد و اگر متمکن نباشد که پیشنهاد آقای وکیل‌پور نظر جنابعالی را تامین می‌کند اما چون پیشنهاداتی که داده می‌شود نظر ارفاق نسبت به زندانیان بیچاره‌است بعقیده من بهترین پیشنهاد این است که آقایان پیشنهادات خودشان را پس بگیرند که این لایحه هرچه زودتر تصویب شود که آن بیچاره‌هایی که بانتظار رای آقایان نشسته‌اند راحت شوند (صحیح است)

نایب رئیس - پیشنهاد آقای پورسرتیپ یکمرتبه دیگر قرائت می‌شود آقایان توجه بفرمایند (بشرح سابق مجددا قرائت شد)

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای سرتیپ آقایانی که موافقند قیام بکنند (عده کمی برخاستند) رد شد پیشنهاد دیگری قرائت شود.

ناظرزاده - پیشنهاد آقای حاج سیدجوادی است

حاج سیدجوادی - احسنت (بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم محکومین به جرائم ارتشا و اختلاس و خیانت در امانت و کلاهبرداری در صورت اثبات اعسار از اجرای بقیه مجازات و پرداخت اصل مال معاف شوند. حاج سیدجوادی

نایب رئیس - آقای حاج سیدجوادی

امامی اهری - پیشنهاد بنده هم درباره همین مطلب است منتهی کاملتر

حاج سیدجوادی - اجازه می‌فرمایید پیشنهاد ایشان را هم بخوانند

نایب رئیس - نمی‌شود آقا توضیحتان را بفرمایید

حاج سیدجوادی - من یک آدمی هستم که می‌گویم تبعیض نباید بشود اگر پیشنهاد شما کاملتر بودبنده پس می‌گیرم ولی خواهش می‌کنم حالا حرفی دربین عرایض بنده نفرمایید من منظورم این است که تبعیض را بردارم چون غالبا می‌دانید دستگاههای ما اگر بعد از این خوب شود و صالح بشود یک حسابی دیگر است این دستگاههای ما تا حالا شیرگیرنبوده و غالبا هم اشخاصی که متمکن بودند و آن آفتابه دزدها را می‌گرفته‌اند (صحیح است) و غالبا هم روی استیصال و بیچارگی دست بیک جنایت‌ها و خیانت‌ها و دزدیهایی می‌زدند حالا اگر بخواهیم ما اینطور بکنیم بگوییم اشخاصی را که تمول دارند و در ظرف یکسال دادند خلاص بشوند معنایش این است که اشخاصی که متمکن هستند و سر و سامانی دارند خلاص بشوند و آنهایی که روی استیصال و بیچارگی دست بیک جنایتی زده‌اند همیشه در زندان بمانند این است که برای رفع تبعیض باید فکری کرد و از این لحاظ این پیشنهاد را تقدیم کردم حالا اگر پیشنهاد آقای امامی اهری کاملتراست قرائت بکنند من پس می‌گیرم و اگر کاملتر نشدبه پیشنهاد بنده رای بگیرید

امامی اهری - درقرائت پیشنهادات باید پیشنهادات مشابه باهم خوانده شود.


نایب رئیس - مخالف اصول است باید تک تک خوانده شود این پیشنهاد را مسکوت می‌گذاریم تاموقعی که آن پیشنهاد بنوبت خوانده شود (صحیح است) پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

پیشنهادمی‌کنم تبصره زیر بماده واحده اضافه شود.
تبصره - مفاداین قانون درمورد کسانی که محکومیت مالی پیداکرده ولی بعلت بیماری تکفل و غیره زندانی نشده‌اند در صورت پرداخت مبلغ مورد محکومیت قابل اجراست. دکتر فقیهی شیرازی. اخگر. پورسرتیپ

نایب رئیس - آقای اخگر

اخگر - اشخاصی بوده‌اند که بواسطه بیماری مثلا مبتلا به سل بوده‌اند این را در زندان نتوانسته‌اند نگاهدارند مرخص کردند از روی علاجی و روی ارفاق و مدتی که می‌فرمایید نصف و ثلث باید بگذراند درزندان نگذرانده درمریضخانه بوده مثلا مسلول بوده و درمریضخانه بوده‌است حالا باترتیبی که در این قانون درنظرگرفته شده اینطور می‌شود که اورادومرتبه از بیمارستان ببرند درمحبس و بگویند نصف یادوثلث را زندانی باش آنوقت مرخصی ما خواستیم بگوییم آن اشخاصی که از روی بیماری معاف شده‌اند که درزندان نباشند دیگر مکلف نباشند مامورین آنها را دوباره درزندان نگهدارند همین قانون درباره آنها اجراشود.

نایب رئیس - مخالفی نیست (اظهاری نشد) یکمرتبه دیگر قرائت می‌شود (بشرح سابق مجددا قرائت شد)

شمس قنات‌آبادی - این نقض غرض است

معاون وزارت دادگستری - اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس - بفرمایید

معاون وزارت دادگستری - اشخاصی که بعلت مرض از زندان خارج می‌شوندویابستری می‌شوند درخودزندان اینها را نباید باهم مخلوط کرد عده‌ای همیشه مریض می‌شوند ولی دربیمارستان خودزندان بستری هستند آنها مدت اقامتشان دربیمارستان زندان جزمدت محکومیت حساب می‌شود (دکتر فقیهی شیرازی - مسلولین را آنجا نمی‌خوابانند) یکوقت است مریض را درتحت حفاظت مامورین بخارج از زندان می‌برند یعنی دونفرمامور همراه او می‌کنند باین ترتیب که فلان بیمار که وسایل معالجه اودربیمارستان زندان فراهم نیست دریکی از بیمارستانهای خارج تحت مراقبت این دوماموربگذارند اینجاهم باز مدت اقامت چنین محکومی درخارج جزمدت زندان اومحسوب می‌شود ولی باقی می‌ماند آن دسته‌ای که بقیدکفیل و بقید سپردن ضامن آزاد می‌شوند می‌روند بیرون که خودشان را معالجه کنندو بعد بزندان برگردند یعنی دین خودشان را اداره بکنند چون محکومیت برای آنها مثل یک دینی است که باید درباره شان اجرا شود حالا بنده پیشنهاد را اینطور فهمیدم که مربوط باین دسته‌است نه آن دودسته (اخگر - صحیح است) پس آنهایی که مثل زندانی هستند این قانون شامل آنها خواهدشد بنابراین جناب آقای اخگر نماینده محترم منظورشان مسلما آندسته از زندانیان هستندکه بقید کفیل آزاد می‌شوند و می‌روند خودشان را معالجه کنند و بعد به زندان برگردند بنده گمان نمی‌کنم که آقایان با این امرموافقت داشته باشند که یک کسی که یک مقداری از زندان را کشیده و زرنگی کرده و رفته بیرون حالا من نمی‌دانم این تصمیم هم چه جور صادر شده ما بگوییم آقا توکه از همه زرنگتربودی بیا حالا این مدتی را که آزادانه دربیمارستان خارج خودت را نگهداشتی و تمارض کرده‌ای توهم بیا آزاد شو بموجب این لایحه

اخگر - بنده توضیح دارم

نایب رئیس - توضیح ندارد

اخگر - درجواب مخالف باید یک موافق صحبت کند

نایب رئیس - شماخودتان پیشنهاد دهنده هستید آقای شمس قنات‌آبادی مخالفید بفرمایید

اخگر- بدو مخالفت پشت سرهم اجازه می‌دهید

نایب رئیس - آقای معاون وزارت دادگستری نماینده دولت است نه مخالف آقای شمس قنات‌آبادی بفرمایید

شمس قنات‌آبادی - گویا آقای اخگر نظرشان از دادن این پیشنهاد این بودکه آنهایی که بیمارند و یابقول جناب آقای معاون وزارت دادگستری تمارض کرده‌اند و تحت یک عناوینی از زندان آمده‌اند بیرون از مفاداین قانون استفاده بکنند من می‌خواهم بجنابعالی عرض کنم کسانی را که بهشان اجازه می‌دهند که بعنوان بیماری و تمارض از زندان بیایند بیرون که دارای قدرت و یک ثروت و شخصیت فوق العاده‌ای باشند (صحیح است) جناب آقای اخگر این پیشنهاد را که جنابعالی باحسن نیت تقدیم کردید شامل حال آن بدبختهانمی شود بدبختهارا اجازه نمی‌دهندکه تحت این عناوین از زندان بیایند بیرون آنجا اینقدر نگاه می‌دارند که جان بجان آفرین تسلیم کننداگرآقایان محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی حقیقتا دلشان بحال زندانیانی که درزندان هستند مخصوصا مسلولین می‌سوزد یک لایحه‌ای تنظیم شده که حمایت زندانیان مسلول است تقاضابکنید آن لایحه در دستور قرارگیرد و این بیماران مسلول بیچاره‌ای که درکنج زندان دارند ذره ذره جان می‌دهنداینها را از مرگ (بشرح زیرقرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم قسمت محکومین بجرم ارتشا و اختلاس بطریق زیر اصلاح شود
محکومین به جرم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و خیانت درامانت درصورتی از مقررات این ماده استفاده می‌کنند که اصل مال یاقیمت آنرا متکمنین درظرف یکسال و غیرمتمکنین از دوتا چهار سال تسلیم نمایند. پورسرتیپ

نایب رئیس - آقای پورسرتیپ پورسرتیپ - خوشبختانه آقایان چون مزه زندان را نچشیده‌اند همینطور یک چیزهایی می‌گویند بدون اینکه بدانند وضع و حال آن زندانیهاچیست غالب آقایان تصدیق می‌فرمایندکه صاحبان زرو زورکمتر زندان می‌روند و تجربه ثابت کرده‌است غیرممکن است که صاحبان زروزور جایشان درزندان باشد و این لایحه هم برای این است که اشخاصی که صالحترند و امیدی است که اصلاح بپذیرند بیرون بروند. جای بعضی از دوستان خالی درزندان که بودیم (اخگر - دوستان بجای ما)(خنده نمایندگان)(زنگ رئیس) بمایک افرادی را می‌دانند که خدمت مارا بکننددرمقابل یک چیزی از مامی گرفتند اینهاوقتی مستخلص می‌شدندالتماس می‌کردند که کس دیگری را جای ما استخدام نکنید مابرمی گردیم و همینطور هم بودشب دومرتبه برمی گشتند زندان حالا که اینها مرخص بکنندزندان که خالی نمی‌شود اینها جایشان زندانیست کارشان این است که بیایندبیرون یک کارهایی بکنند که برگرددزندان بهرصورت منظوربنده این است که بیشتر افرادی که درزندان هستندمتمکن هستند و این لایحه برای تعلیق زندان آنها است اماخیال می‌کنم تعلیق به محال باشد و آنهانتوانند بدهیشان را بدهندوبیایند بیرون متمکنین هم که آن تونیستند این است که بنده پیشنهاد کردم برای اینکه یک مشت بدبخت را نجات بدهید یکعده غیرمتمکن را آزاد بکنید و عده‌ای بی سرپرست را سرپرستی برایشان درنظربگیریم اجازه بفرماییدموافقت شود و این پیشنهاد بنده تصویب شود از دو سال تاچهار سال برای غیرمتمکنین دولت مدت قائل بشود.

نایب رئیس - آقای ذوالفقای ناصرذوالفقاری - پیشنهادی که آقای وکیل‌پور کردندگمان می‌کنم که نظرآقای پورسرتیپ را تامین کرده باشد برای اینکه اگرشخص متمکن باشد که دیگر مهلت دادن لازم ندارد و اگرمتمکن نباشد که پیشنهاد آقای وکیل‌پور نظرجنابعالی را تامین می‌کند اماچون پیشنهاداتی که داده می‌شود نظرارفاق نسبت به زندانیان بیچاره‌است بعقیده من بهترین پیشنهاد این است که آقایان پیشنهادات خودشان را پس بگیرند که این لایحه هرچه زودتر تصویب شودکه آن بیچاره‌هایی که بانتظار رای آقایان نشسته‌اند راحت شوند(صحیح است)

نایب رئیس - پیشنهاد آقای پورسرتیپ یکمرتبه دیگر قرائت می‌شود آقایان توجه بفرمایند (بشرح سابق مجددا قرائت شد)

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای سرتیپ آقایانی که موافقندقیام بکنند (عده کمی برخاستند) ردشد پیشنهاد دیگری قرائت شود.

ناظرزاده - پیشنهاد آقای حاج سیدجوادی است

حاج سیدجوادی - احسنت (بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم محکومین به جرائم ارتشا و اختلاس و خیانت درامانت و کلاهبرداری درصورت اثبات اعسار از اجرای بقیه مجازات و پرداخت اصل مال معاف شوند. حاج سیدجوادی

نایب رئیس - آقای حاج سیدجوادی

امامی اهری - پیشنهاد بنده هم درباره همین مطلب است منتهی کاملتر

حاج سیدجوادی - اجازه می‌فرمایید پیشنهاد ایشان را هم بخوانند

نایب رئیس - نمی‌شود آقا توضیحتان را بفرمایید

حاج سیدجوادی - من یک آدمی هستم که می‌گویم تبعیض نباید بشود اگر پیشنهاد شماکاملتر بودبنده پس می‌گیرم ولی خواهش می‌کنم حالا حرفی دربین عرایض بنده نفرمایید من منظورم این است که تبعیض را بردارم چون غالبا می‌دانید دستگاههای ما اگر بعد از این خوب شود و صالح بشود یک حسابی دیگر است این دستگاههای ماتا حالا شیر گیرنبوده و غالبا هم اشخاصی که متمکن بودندوآن آفتابه دزدها را می‌گرفته‌اند (صحیح است) و غالباهم روی استیصال و بیچارگی دست بیک جنایت ها و خیانت‌ها و دزدیهایی می‌زدند حالا اگر بخواهیم ما اینطوربکنیم بگوییم اشخاصی را که تمول دارند و درظرف یکسال دادندخلاص بشوندمعنایش این است که اشخاصی که متمکن هستند و سروسامانی دارندخلاص بشوند و آنهایی که روی استیصال و بیچارگی دست بیک جنایتی زده‌اند همیشه در زندان بماننداین است که برای رفع تبعیض باید فکری کرد و از این لحاظ این پیشنهاد را تقدیم کردم حالا اگر پیشنهاد آقای امامی اهری کاملتر است قرائت بکنند من پس می‌گیرم و اگر کاملتر نشدبه پیشنهاد بنده رای بگیرید

امامی اهری - درقرائت پیشنهادات باید پیشنهادات مشابه باهم خوانده شود.

نایب رئیس - مخالف اصول است باید تک تک خوانده شود این پیشنهاد را مسکوت می‌گذاریم تاموقعی که آن پیشنهاد بنوبت خوانده شود (صحیح است) پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بماده واحده اضافه شود. تبصره - مفاداین قانون درمورد کسانی که محکومیت مالی پیداکرده ولی بعلت بیماری تکفل و غیره زندانی نشده‌اند در صورت پرداخت مبلغ مورد محکومیت قابل اجراست. دکتر فقیهی شیرازی. اخگر. پورسرتیپ

نایب رئیس - آقای اخگر

اخگر - اشخاصی بوده‌اند که بواسطه بیماری مثلا مبتلا به سل بوده‌اند این را درزندان نتوانسته‌اند نگاهدارند مرخص کردند از روی علاجی و روی ارفاق و مدتی که می‌فرمایید نصف و ثلث باید بگذراند در زندان نگذرانده در مریضخانه بوده مثلا مسلول بوده ودرمریضخانه بوده‌است حالا باترتیبی که در این قانون در نظر گرفته شده اینطور می‌شود که اورادومرتبه از بیمارستان ببرند درمحبس و بگویند نصف یادو ثلث را زندانی باش آنوقت مرخصی ما خواستیم بگوییم آن اشخاصی که از روی بیماری معاف شده‌اند که در زندان نباشند دیگر مکلف نباشند مامورین آنها را دوباره در زندان نگهدارند همین قانون درباره آنها اجراشود.

نایب رئیس - مخالفی نیست (اظهاری نشد) یکمرتبه دیگر قرائت می‌شود (بشرح سابق مجددا قرائت شد)

شمس قنات‌آبادی - این نقض غرض است

معاون وزارت دادگستری - اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس - بفرمایید

معاون وزارت دادگستری - اشخاصی که بعلت مرض از زندان خارج می‌شوندو یابستری می‌شوند در خود زندان اینها را نباید باهم مخلوط کرد عده‌ای همیشه مریض می‌شوند ولی دربیمارستان خودزندان بستری هستند آنها مدت اقامتشان در بیمارستان زندان جز مدت محکومیت حساب می‌شود (دکتر فقیهی شیرازی - مسلولین را آنجا نمی‌خوابانند) یکوقت است مریض را در تحت حفاظت مامورین بخارج از زندان می‌برند یعنی دو نفر مامور همراه او می‌کنند باین ترتیب که فلان بیمار که وسایل معالجه اودربیمارستان زندان فراهم نیست دریکی از بیمارستانهای خارج تحت مراقبت این دوماموربگذارند اینجاهم باز مدت اقامت چنین محکومی درخارج جزمدت زندان اومحسوب می‌شود ولی باقی می‌ماند آن دسته‌ای که بقید کفیل و بقید سپردن ضامن آزاد می‌شوند می‌روند بیرون که خودشان را معالجه کنندو بعد بزندان برگردند یعنی دین خودشان را اداره بکنند چون محکومیت برای آنها مثل یک دینی است که باید درباره شان اجرا شود حالا بنده پیشنهاد را اینطور فهمیدم که مربوط باین دسته‌است نه آن دودسته (اخگر - صحیح است) پس آنهایی که مثل زندانی هستند این قانون شامل آنها خواهدشد بنابراین جناب آقای اخگر نماینده محترم منظورشان مسلما آندسته از زندانیان هستند که بقیدکفیل آزاد می‌شوند و می‌روند خودشان را معالجه کنندو بعد به زندان برگردند بنده گمان نمی‌کنم که آقایان با این امرموافقت داشته باشند که یک کسی که یک مقداری از زندان را کشیده و زرنگی کرده و رفته بیرون حالا من نمی‌دانم این تصمیم هم چه جورصادرشده مابگوییم آقا توکه از همه زرنگتر بودی بیا حالا این مدتی را که آزادانه دربیمارستان خارج خودت را نگهداشتی و تمارض کرده‌ای توهم بیا آزاد شو بموجب این لایحه

اخگر - بنده توضیح دارم

نایب رئیس - توضیح ندارد اخگر - درجواب مخالف باید یک موافق صحبت کند

نایب رئیس - شماخودتان پیشنهاد دهنده هستید آقای شمس قنات‌آبادی مخالفید بفرمایید اخگر- بدومخالفت پشت سرهم اجازه می‌دهید

نایب رئیس - آقای معاون وزارت دادگستری نماینده دولت است نه مخالف آقای شمس قنات‌آبادی بفرمایید

شمس قنات‌آبادی – گویا آقای اخگرنظرشان از دادن این پیشنهاد این بودکه آنهایی که بیمارند و یابقول جناب آقای معاون وزارت دادگستری تمارض کرده‌اند و تحت یک عناوینی از زندان آمده‌اند بیرون از مفاداین قانون استفاده بکنند من می‌خواهم بجنابعالی عرض کنم کسانی را که بهشان اجازه می‌دهند که بعنوان بیماری و تمارض از زندان بیایند بیرون که دارای قدرت و یک ثروت و شخصیت فوق العاده‌ای باشند (صحیح است) جناب آقای اخگر این پیشنهاد را که جنابعالی باحسن نیت تقدیم کردید شامل حال آن بدبختهانمی شود بدبختهارا اجازه نمی‌دهند که تحت این عناوین از زندان بیایند بیرون آنجا اینقدر نگاه می‌دارند که جان بجان آفرین تسلیم کننداگرآقایان محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی حقیقتا دلشان بحال زندانیانی که درزندان هستند مخصوصا مسلولین می‌سوزد یک لایحه‌ای تنظیم شده که حمایت زندانیان مسلول است تقاضابکنید آن لایحه دردستور قرارگیرد و این بیماران مسلول بیچاره‌ای که درکنج زندان دارند ذره ذره جان می‌دهنداینها را از مرگ وامثال اینها که سابقه ارتکاب این گونه اعمال را دارند برای مدت معینی از دوماه تا دوسال تبعید یا بازداشت نماید و اجرای این قانون بموجب آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری و وزارت کشور تنظیم و بتصویب هیئت وزیران می‌رسد قابل اجرا خواهد بود.

بنده خواستم از حضور آقایان (حاج سیدجوادی - حوزه انتخابیه شما جمعیتش زیاد می‌شود) بنده می‌خواستم از حضور آقایان استدعا کنم که توجهی باین پیشنهاد بفرمایید و باین پیشنهاد رای بدهید برای اینکه هم جلوگیری از یک اعمال خلاف قانونی می‌شود و هم یک شهرستانی را که بصورت تبعید گاهی درآوردند از اینصورت در بیاورید.

دکتر معظمی - نظرخودتان را فرمودید یا نظر کمیسیون را

نایب رئیس - بعقیده بنده اصولا این پیشنهاد مربوط به این لایحه نبوده بفرمایید آقای معاون وزارت دادگستری

معاون وزارت دادگستری - عرض می‌شود بطوریکه مقام محترم ریاست مجلس فرمودند این موضوع اصلا ارتباطی با این لایحه ندارد اماچون دوست عزیز بنده جناب آقای دکتر سنجابی فرمودند مخالف اصول است بنده می‌خواستم عرض کنم چطورمخالف اصول است مامحکومین به مجازات را با اقدامات تامینی و احتیاطی مخلوط کنیم موضوع محکومیت متهمین باید ازراه محکمه باشد و باحکم محکمه اما این قانون درهمه جای دنیاست ماده ۱۰ قانون اساسی فرانسه به وزیر کشور اختیارمی دهد اشخاص شرور کسانی که شرارت می‌کنند اماهنوز از آنها جرمی ندیده‌ایم آنها را بیک جایی بفرستندومردم را از شراین اشخاص راحت کنند (دکتر مصباح‌زاده - مردم آن محل چه گناهی کرده‌اند؟) اجازه بفرمایید عرض کنم جواب جناب آقای دکتر مصباح‌زاده را هم عرض خواهم کرد فقط حوصله بفرمایید اگرآقایان حوصله ندارند بنده بقیه عرایضم را نکنم چون آقایان مطالبی می‌فرمایندکه بنده را مجبور بجواب می‌کند یک موضوع هست یعنی دوموضوع هست که جناب آقای دکتر سنجابی فرمودند بنده خواستم خدمتتان عرض کنم که این مخالف اصول نیست (دکتر سنجابی - کاملا مخالف است) شیر و ببر را توی قفس می‌کنند چرا؟ چه جرمی مرتکب شده‌اند؟ هیچی آنها نمی‌فهمندکه بافرادی که دارای گوشت و پوست و مغزهستند فامیل دارند عائله دارند نباید حمله کنند شیرچنین چیزی را نمی‌فهمید که بگوید این آقادکتر است چرا پاره اش کنم بگذاریک نفری که چیز نمی‌فهمد پاره اش کنم این بدرد جامعه می‌خورد این برایش خرج شده‌است پنجاه سال از عمرش گذشته تحصیل کرده مطالبی را فهمیده تجربه حاصل کرده‌است این را بگذارم و عروج علی فرزند یارعلی را بدرم این اشخاص بدسابقه و شرور بدکار هم همانها هستند تشخیص نمی‌دهنددر جامعه که انسان باید دارای صفاتی باشد اماجناب آقای دکتر سنجابی حق دارند بمن ایراد کنند که سوء استفاده از این قانون شده بود یک جواب دارم چرا ما اسلام را با مسلمان قاطی کنیم اسلام می‌گوید انسان باید دارای اخلاق اسلامی باشد نماز بخواندروزه بگیرد اگرمن بگویم اینها شرایط مسلمان است شمابه بنده ایراد می‌گیرید پس چرا فلان سید معمم و ظاهر الصلاح باسلام چرا روزه نمی‌گیرد (خنده نمایندگان) اگرقانون بداجرا می‌شود و ازآن سوء استفاده می‌کنندمخالف اصل نیست اصل این است که کسی که شرور بودبدسابقه بوداورا باید به قفس بفرستند امادوست عزیز و همکارقدیمی بنده جناب آقای دکتر مصباح‌زاده که مخبرکمیسیون هم هستندازاین جهت مخالفت فرمودند که چرا به بندرعباس می‌فرستندبنده هم مخالفتی ندارم که بندرعباس را تغییر بدهندوحتی بنده بافرستاده به بندرعباس بخصوص واقعامخالفم (بعضی از نمایندگان - همه مخالفند) همه مخالفند هیچ شهری که مردمان نجیب و کاری و باشرف و دارای احساساتی مثل سایرافراداین کشور هستندکه همه برادران ماهستند نباید فرق گذاشت که از تهران بفرستند به بندرعباس و باصطلاح از مادور بجوال گاه بنده این را قبول ندارم خیلی فرمایش ایشان متین است ولی اصل درسرجای خودش باقی است این را استدعا می‌کنم که آقایان توجه بفرمایندکه این موضوع را در جای دیگر بهش توجه بشود و دولت هم درنظردارد که فرمایشات جناب آقای دکتر سنجابی و جناب آقای دکتر مصباح‌زاده را در لایحه دیگری تامین کند(احسنت)

نایب رئیس - آقای شمس قنات‌آبادی شمس قنات‌آبادی - من از یک جهت خیلی خشنود شدم که جناب آقای دکتر سنجابی این پیشنهاد را کردند چون من بارها درحضورمجلس و درحضور نمایندگان محترم وقتی که می‌خواستند قانون حکومت نظامی و امثال این قوانین که درجنبه آزاد ی کشی و تعدی و ظلمش بیش از آن جنبه ایست که مقننین آن قانون را برای آن وضع کرده‌اند بارهاعرض کرده‌ام که این جورقوانین و سوء استفاده می‌شود حکومت نظامی وضع می‌شود برای آن کسانی که اخلال نظم می‌کنندولی آنها را نمی‌گیرند سراغ آنها نمی‌روند بلکه اخلالگران را تقویت می‌کنند کمک می‌کنند همین چندروز گذشته که البته آقایان شنیده‌اند دراداره دخانیات اعتصاب شد یکعده از کارگران زده بودند یکنفررا کشته بودند حکومت نظامی عوض آنکه برودآنجاواز اخلالگرها جلوگیری بکند عملا دردخانیات کاری کرده بود که اخلالگرها درشعبات خودشان آزاد باشد یعنی سران آنها را گرفته بود توی اطاق دیگر حبس کرده بود آنها هم دستشان را گذاشته بودندروی سوت کارخانه بصدا درآمده بود و کارخانه تعطیل شده بود و تلفون کرده بودند به سایرکارگاههای دیگر یک عده دیگر ازاخلالگران آمدندآنجاواخلال می‌کردندوحکومت نظامی هم همینطورنگاه می‌کرد و بعد هم مظفرانه عقب نشینی کردچرا؟ برای اینکه آنطوری که شایدو باید مجریان توجه بوظائف و مصالح مملکت داشته باشند ندارنداین قانون تشدید مجازات درآن زمانی که گذشت و درهمین زمان اگر بمصرف و بموقع واقعیش توجه بکنیم بسیار بسیار قانون خوبی است برای اینکه می‌دانند آقایان در این مملکت در اثر پایین بودن سطح فرهنگ و عدم تربیت یکعده‌ای یک دسته‌ای توی این مملکت حرفه شان چاقوکشی شده‌است حرفه شان آدم کشی شده‌است کارشان این است که شب و روزدرخیابان و برزن و کوچه بجان مردم بیفتند و بهیچ مردم ابقاء نمی‌کنند این قانون برای مبارزه با آن دسته‌است و کسانیکه سوابق محکومیت درهمین مورد خاص داشته‌اند من قبول دارم جناب آقای دکتر سنجابی آن آقایانیکه گرفته‌اند هیچکدام آنها منطبق با این قانون نبوده‌است امادراین موقع صحیح نیست چطورشده‌است که شمادراین مورد بخصوص صدایتان درآمده (دکتر سنجابی - آنهایی را که اطلاع دارم می‌گویم) لایحه امنیت اجتماعی همین حال را دارد چندوقت پیش که حکومت نظامی چند نفر از رفقای ما را گرفتند بیگناه بودند به زندان تمان قوانینی که اینطوری وضع می‌شود ازش سوءاستفاده می‌شود (صحیح است) من بارها عرض کرده‌ام ما عوض قانون زوروحکومت سرنیزه باید حکومت عدالت بوجود بیاوریم که نتیجه این حکومت عدالت اولا آدم شدن آن کسانی است که اینجورقوانین برایشان وضع می‌شود علاوه جلوگیری از این تبعیضات می‌شود شماحقش بود که این پیشنهاد را دادید ضمن آن پیشنهاد می‌کردید که قانون امنیت اجتماعی هم لغوبشود (دکتر سنجابی - آنرا شما پیشنهاد بفرمایید) برای اینکه برفرض که این قانون را بردارند از آن سوء استفاده می‌کنند ما باید توجه داشته باشیم که اساسا وضع این قانون برای این شدکه یک مشت چاقوکش که شب و روز درتمام شهرستانها باعث اذیت و آزارمردم شده بودندجلوی آنها را بگیرند سوء استفاده می‌شود باید با سوء استفاده جنگید.

بعضی از نمایندگان - رای. رای

نایب رئیس - یکدفعه دیگر پیشنهاد قرائت می‌شود و رای گرفته می‌شود (مجددا پیشنهاد آقای دکتر سنجابی قرائت شد)

نایب رئیس - آقایانی که موافقند با این پیشنهاد قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) ردشد با اجازه آقایان ۱۰ دقیقه تنفس داده می‌شود (۲۵ دقیقه قبل از ظهر تعطیل و مقارن ظهر مجددا تشکیل گردد)

نایب رئیس - جلسه رسمی است بقیه پیشنهادات قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای شبستری بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود.
تبصره - این معافیت شامل آثار تبعی ناشی از محکومیت و مجازات معینه نخواهد بود. شبستری

نایب رئیس - آقای شبستری بفرمایید

شبستری - آقای معاون وزارت دادگستری نیستند

نایب رئیس - شما توضیحتان را بفرماییدالان می‌آیند

شبستری - از اینجا توضیح می‌دهم

نایب رئیس - بفرمایید

شبستری - قانون مجازات عمومی ماده ۵۷ و ۵۸ مبدا اعاده حیثیت را از تاریخ اتمام مجازات معین کرده نه اتمام مدت محکومیت و منظورازاین قانون فقط ارفاقی برای زندانیان است و برای اینکه سایرمصالح رعایت بشود بنده پیشنهاد دادم که آثار تبعی محکومیت باقی باشد که اشخاص مجرم نتوانند زودترمشاغل عمومی را متصدی شوند حالا پیشنهاد را حضور آقایان می‌خوانم این معافیت شامل آثار تبعی ناشی از محکومیت و مجازات معینه نخواهد بود.

نایب رئیس - آقای حاج سیدجوادی مخالفید؟ حاج سیدجوادی - بلی

نایب رئیس - بفرمایید حاج سیدجوادی - گرچه بعنوان مخالف توضیح می‌دهم ولی خواستم از آقایان تقاضاکنم که حتما باین پیشنهاد رای بدهند (صحیح است)

نایب رئیس - آقای عامری مخالفید بفرمایید عامری - اصل فکرصحیح است اصل فکری راکه آقا فرمودید صحیح است ولی آن آثاررانمی شود اگرتمام مجازات را معاف می‌فرمودید یعنی می‌فرمودید مجرم برای یک دفعه معاف بشود این توهم می‌رفت که آثار جرم هم از بین رفته باشد ولی چون درقانون گذاشته شده‌است که یک ثلث رامی بخشید بهش قهرا آثاربجای خودش باقی است اتمام مجازات. شبستری - اتمام مجازات نیست اتمام محکومیت است.

عامری - عرض کردم اصل فکرصحیح است ولی درخود قانون هم هست درهرصورت بدون این قانون آثار باقی است.

امامی اهری - شمامی گویید آثار تبعی بماند؟

شبستری - بلی

امامی اهری - این تحصیل حاصل است عامری - بنده می‌خواهم بگویم اگر شماتمام مجازات را می‌بخشیدید این آثار هم ممکن بود از بین برود ولی چون یک قسمت از مجازات باقی می‌ماند بنابراین آثارهم بجای خودش باقی است

نایب رئیس - بنابراین محتاج به قانون خاصی نیست. آقای معاون وزارت دادگستری

معاون وزارت دادگستری - عرض می‌شود همانطوریکه جناب آقای عامری فرمودند این معنی حاصل است ولی از یک جهت بنده نگرانی دارم و آن این است که همانطوری که جناب آقای عامری هم درتایید بیانات روزگذشته بنده فرمودنداین لایحه چون مخلوط است عفو اگر کسی بشود حتما آثار تبعیش سرجایش هست یعنی اگرکسی از نصف یا از ثلث مجازات عفو بشود بموجب عفو پادشاه حتما آثار تبعیش سرجایش هست اماهمانطوری که ایشان فرمودند جون مخلوط است از عفو و تعلیق و آزادی مشروط ممکن است یعنی این نگرانی برای بنده هست که ققضات همچوفکرکنند که این لایحه بخصوصی است که منظوراین بوده که این عده بطورکلی معاف بشوند چون درجای دیگر ماداریم عفوی که تمام آثاررا از بین می‌برد حتی آثار تبعی را و آن عفوعمومی است برعکس عفوخصوصی عفوخصوصی این است که پادشاه یا رئیس جمهور ملت عفومی‌کندولی عفو عمومی را بموجب قانون مجلس باید تصویب بکند و چون عفوعمومی را مجلس تصویب می‌کند و همه آثارتبعی هم از بین می‌رود ممکن است این نگرانی پیش بیاید که چون اینهم یک عفوی است که از مجلس گذشته پس این آثارتبعی هم از بین خواهد رفت و بنده خیال می‌کنم اگررای آقایان نمایندگان محترم باشد واینطور صلاح بدانند این قید در این لایحه گذاشته بشود برای اینکه این توهم ایجادنشود بهتراست (احسنت)

نایب رئیس - یکمرتبه دیگر پیشنهاد قرائت می‌شود آقایان توجه کنند بعد رای گرفته می‌شود (مجددابشرح سابق پیشنهاد قرائت شد)

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای شبستری آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثرقیام نمودند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهادآقای خلخالی بشرح ذیل قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم بعد ازجمله (خیانت درامانت) عبارت (که مورد جرم بیش از پنجاه هزارریال نباشد) اضافه گردد. خلخالی

نایب رئیس - اقای خلخالی بفرمایید

خلخالی - عرض کنم پیشنهادی که تقدیم شده اگر نظراصلاحی نبود و این لایحه مطرح نبود نبست بارتشاواختلاس اساسا رای نمی‌دادم موقعی که مکرراز طرف دولت یا آقایان اینجا تشریف می‌آورندوراجع به خرابی دستگاه دولت صحبت می‌کنند و لزوم رفع خرابی و شروع اصلاحات را مکررتصدیق می‌فرمایید ارفاق بیحدوحصر درباره کسانی که بجرم اختلاس و ارتشا زندانی شده‌اند نقض غرض است لااقل نسبت به کسانی که بیش از ۵ هزارتومان محکوم شده‌اند یعنی آنهایی که اختلاس یا ارتشا خیلی زیادی کرده‌اند و ازهزاریکی شاید به بند افتاده باشند و شایدهم ببندنیفتاده باشنداین ارفاق را قائل نشوید و آنهارامثل کسانی که بقول معروف آفتابه دزدهستند اگردریک حکم قرار بدهیم این برخلاف عدالت است من پیشنهاد کرده‌ام که کسانی که تاپنج هزارتومان لااقل مرتکب این گناه شده باشند نسبت به آنها ارفاق بشودولی نیست به کسانی که زیادتر از این مرتکب شده‌اند ارفاق نشود چون مانظرمان این است که بعد از این یعنی بنده اینطور فکر می‌کنم که باید نسبت به ارتشا و اختلاس و این تخلفاتی که درادارات دولتی می‌شود شدیدا تعقیب و مجازات بشوند این ارفاق درباره آنها معنی ندارد پیشنهادم را هم مجددا می‌خوانم خواهش می‌کنم توجه بفرمایید و رای بدهید که مثل پیشنهاد سابق نشود

نایب رئیس - آقای قنات‌آبادی مخالفید بفرمایید

قنات‌آبادی - گویا جناب آقای خلخالی توجه نفرمودند که آن کسانی که می‌توانند یعنی خائن درامانت درصورتی می‌توانندازمقررات این قانون استفاده کنند که اصل مال یا قیمت آنرا درظرف یکسال بپردازند وقتی بناباشد که اصل مال یاقیمت آنرا درظرف یکسال بپردازند اگریک کسی بود که پنجهزارویک تومان اختلاس کرده بود یا خیانت درامانت کرده بود برای خاطر یک تومان بموجب این تبصره که جنابعالی پیشنهاد می‌فرمایید این محروم می‌شود از این عفو و بخشودگی و تعلیقی که مجلس شورای ملی روی نظرعالی اخلاقی درباره عده‌ای که می‌خواهندانشاء الله آدم بشوند و خوب بشوند و برای اجتماع عناصرخوبی بشوندواین پیشنهاد منظوراصلی را تامین نمی‌کند و بنده اساسا می‌خواستم تقاضاکنم که آقای خلخالی پیشنهاد خودشان را در این مورد مسترد بفرمایند البته درعین حال بسته به رای مجلس است ضمنا از موقع استفاده می‌کنم نامه‌ای از طرف مدیران جراید و عده دیگر رسیده مبنی براینکه رای دادن بانوان درانتخابات منافی با مبانی دین و قانون اساسی است.

نایب رئیس - یک مرتبه دیگر پیشنهاد آقای خلخالی قرائت می‌شود و بعد رای گرفته می‌شود (مجددا بشرح سابق قرائت شد)

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای خلخالی آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) ردشد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهادآقای اخگر بشرح ذیل قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم برای محبوسین بلاتکلیف تایک ماه تعیین تکلیف شود والا آزاد شوند. اخگر

نایب رئیس- آقای اخگر

اخگر - در زندان کرارا مشاهده شده‌است که اشخاص بلاتکلیف بسیارهستند یک بازپرس قرارتوقیف کسی را صادرمی‌کند فرداتغییر ماموریت پیدامی‌کندیادش می‌رود یک کسی هفت سال هشت سال شده‌است که درزندان بلاتکلیف مانده‌است الان هم یک عده‌ای بلاتکلیف مسلما درزندان هستندبنده این پیشنهاد را برای این تقدیم کردم که اگر کسی از بلاتکلیفها در زندان باقی است در ظرف یک ماه تکلفشان را معین کنندواگرتکلیف آنها معین شد آزاد بشوند که بیش از این بلاتکلیف در زندان کسی نباشد

نایب رئیس - آقای معاون وزارت دادگستری

معاون وزارت دادگستری - عرض می‌شد اینکه جناب آقای اخگر فرمودند که بلاتکلیفهایی داریم که هفت سال هشت سال در زندان می‌مانند بنده که ۱۶ سال است در دادگستری هستم همچو چیزی نشنیده‌ام و حتی هم شکایت هم نشده بلاتکلیف باین معنی که ایشان می‌فرمایند اصلا در مملکت ما وجودنداشته بلاتکلیف به زندانی می‌گویند که قرار درباره اش صادرنشده یعنی نگفته‌اند که تو را برای چه آوردند در زندان تکلیفش معلوم است دزدی کرده‌است ادعا نامه صادرشده‌است و اورا آورده‌اند درزندان اما اینکه می‌فرمایید تایکماه بشود آنها را آزاد کرد بنده هیچ حرفی ندارم اگرواقعا تکلیف اشخاصی که درزندان هستند الان بدایت و استیناف و تمیزبدهندوآنهم در ظرف مدت یکماه این اشکالی نداشت بعضی هارا همانطور که جناب آقای اخگر فرمودند می‌شوداین کارراکرد امادراین لایحه نمی‌شود بنده به آقایان وعده می‌دهم و همین کارراهم را کرده‌ایم باین معنی که محاکم را وادار کرده‌ایم که بما آمار بدهند و این کارراهم همیشه می‌کرده‌اند البته حالا بیشتر که اشخاص بی جهت درزندان نمانندوآن نگرانی که آقای اخگر دارند از اینکه ممکن است مستنطق مریض باشد و یامحل ماموریت اوتغییریافته و پرونده معوق مانده و تکلیف آنها رامعلوم نکرده‌اند اماتصدیق بفرمایید درباره محکومین جنایی نمی‌شود این کارراکرد اصلا مواقعی که قانون برای تعیین وکیل برای تعیین جلسات مقدماتی برای جلسات محاکمه گذاشته خودش یکماه است و هنوزبه محکمه نرسیده و مواردقانونی هم تمام نشده‌است و تازه همان یکماه فرصت می‌خواهد بنابراین بنده خیال می‌کنم که عملا باید این نظرراتامین کردولی در این لایحه نمی‌شود بطورکلی برای کسانی که الان درزندان هستند یگوییم یک ماهه تعیین تکلیف بشود

اخگر - اجازه بفرمایید

نایب رئیس - خیراجازه بدهید ببینیم مخالفی هست مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) یکمرتبه دیگر پیشنهاد قرائت می‌شود (بشرح سابق قرائت شد)

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای اخگر آقایانیکه موافقندقیام کنند (عده کمی برخاستند) ردشد پیشنهاد دیگر آقای اخگر قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد) اینجانب پیشنهاد می‌کنم بمحکومین اعدام باستثناء قاتلین عمد یکدرجه تخفیف داده شود. اخگر

نایب رئیس - آقای اخگر بفرمایید اخگر - راجع به بلاتکلیفها همینجا یک وزیری آمدوگفت که ۳۰۰ نفرشان را رفتم مرخص کردم حالا هم بازهستند و بودندوباردشدن این پیشنهاد هم خواهندبود و اما (مکی - دوره بیست ساله زندانی بلاتکلیف بودند) راجع باین پیشنهادی که عرض کردم اینجاگفتند که همه مشمول این قانون ارفاق هستندغیرازقاتلین (شمس‌آبادی - قاتلین عمد) بله قاتلین عمدالبته ولی اگرغیر از قاتلین عمدکسی محکوم باعدام شده باشد

دکتر سنجابی - خیلی نادراست

دکتر شایگان - خیلی کمیاب است وقتی کمیاب بوده یعنی پیدامی شود اگر همچو چیزی بود بنده پیشنهاد می‌کنم به آنها هم یک درجه تخفیف داده شود یعنی کسی که محکوم به اعدام شده باشد بدون اینکه قتل عمدکرده باشد باویک درجه تخفیف داده شود علتش هم این است که بنده در این جریانات بوده‌ام و می‌دانم هست آقایان نبوده‌اید نمی‌دانیدهست حالا اگر رعایت احتیاط بفرمایید که یک آدمی بود قتل عمدهم نکرده بودحکم اعدامی هم صادرشده بود چه عیبی دارد به موجب این پیشنهاد از یک درجه تخفیف استفاده کند؟ (دکتر سنجابی - موردش را بفرمایید که کیست)

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای اخگر آقایانی که موافقندقیام فرمایند(عده کمی برخاستند) ردشد پیشنهاد دیگر آقای اخگر قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

به محکومین حبس ابد باستثنای قاتلین و جاسوسان یکدرجه تخفیف داده شود

نایب رئیس - آقای اخگر بفرمایید اخگر - حالا که مجلس مقدس شورای ملی ارفاق نسبت به همه می‌فرمایند البته بعضی‌ها هستند که محکومیت به حبس ابد شده‌اند حبس ابد اسمش روی خودش است یعنی تا زنده هست باید حبس باشد بنده اینجاپیشنهادکردم و غیرازقاتلین عمد و جاسوسان اگر کسی بحبس ابد محکوم شده‌است یکدرجه باوتخفیف بدهندیعنی پانزده سال حبس بشوندبنده وظیفه خودرا اجرامی‌کنم چون خودم وارد بوده‌ام در این مسائل و می‌دانم چقدربیگناهان همینطورمحکوم شده‌اند بنده تکلیف خودم را انجام می‌دهم حالا بسته‌است به نظرآقایان

نایب رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) یکمرتبه دیگر قرائت می‌شود و رای می‌گیریم (بشرح سابق قرائت شد)

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای اخگر آقایانی که موافقندقیام کنند(عده کمی برخاستند) ردشد پیشنهاد آقای مجدزاده قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد) پیشنهاد می‌کنم بماده واحده بعد ازجمله قتل عمد (راهزنان مسلح و سارقینی که بیش از دوسال محکومیت سرقت داشته باشند) اضافه شود. مجدزاده

نایب رئیس - آقای مجدزاده تشریف ندارند بنابراین پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهادآقایان حاج سیدجوادی - جلالی - شهیدی - مجدزاده بشرح ذیل قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی
تبصره - کسانی که باتهام اختلاس یا ارتشا دردیوان کیفرسابق محکومیت قطعی حاصل کرده‌اند و تا این تاریخ حکم درباره آنها اجرا نگردیده می‌توانند در ظرف یکماه از دادگاه عالی جنایی مرکز تقاضای اعاده دادرسی نمایند

نایب رئیس - آقای شهیدی بفرمایید

شهیدی - توجه بفرماییددرماده واحده مقدمه اش را بنده عرض می‌کنم یکموقعیتی برای مجلس پیش آمدهاست که مایک قوانین ظالمانه‌ای را اصلاح کنیم متاسفانه توجه نفرمودید (حاج سیدجوادی - خواهش می‌کنم آقایان توجه بفرمایید) آقایان اطلاع دارید که دیوان کیفریک دادگاه اختصاصی بوده که فقط برای اجرای یک سیاستهای خاصی ایجادشده و وضع دیوان کیفرتابحال نشان داده که یک مدیرکل و یایک عضو عالی رتبه درآنجامحکومیت پیدانکرده خوبنده که قاضی هستم اعتراف باین مطلب می‌کنم متهمین که محکوم می‌شوند از قبیل پاسبانست یاکارمندان دون پایه که آنها آلت فعل و مجری مقاصدنامشروع مدیرکلهای خودشان بودندبرای اینکه بتوانندارتزاق بکننداسنادی را امضا کرده‌اند و سوء استفاده رادیگران برده‌اند و اینها برای یک مقدارمختصری محکوم شده‌اند و الان زندنی هستند و بنده اینجاپیشنهادکردم کسانی که باتهام اختلاس و ارتشاء دردیوان کیفر سابق محکومیت قطعی حاصل کرده‌اند و تا این تاریخ حکم درباره آنها اجرانگردیده بتواننددرظرف یکماه از دادگاه عالی جنایی مرکز تقاضای اعاده دادرسی نمایند آقایان حاج سیدجوادی سیدباقرجلالی و مجدزاده هم این پیشنهاد را امضا کرده‌اند عرض کنم اینجایک مشت کارمند جزوبدبخت هستند و اقلابرای ابرازانزجار نسبت باحکامی که دردیوان کیفرسابق صادرشده مجلس یک ابراز تنفری بدیوان کیفری که اینقدر به آن اعتراض کردیم کرده باشد ممکن است آقایان توهم بفرمایید که مرجع اعاده دادرسی دردیوان کشورباشدولی دیوان کشوررسیدگی نخواهدکردفقط آنرارعایت می‌کند از این جهت من تقاضای اعاده دادرسی کرده‌ام برای این اشخاص که درمحکمه جنایی مرکزتقاضای اعاده دادرسی نمایند.

نایب رئیس - آقای معاون وزارت دادگستر ی بفرمایید

معاون وزارت دادگستری - عرض می‌شود این پیشنهاد البته با یک احساسات پاکی تنظیم شده‌است ولی متاسفانه باید بنده عرض کنم که باید اصول را همیشه حفظ کرد حقیقتا مملکت باید پا بند یک اصولی باشد و این اصول مثل یک ستون‌هایی زیر ساختمان مملکت است همیشه باید پایدارباشد تا مملکت دارای یک نظم و ترتیب صحیحی باشد اعاده دادرسی در همه جای دنیا نه در مملکت ما عبارت است از رسیدگی از نو بیک محکومت قطعی و مواردش هم کاملا مشخص است و همانطور که خاطرآقایان مستحضر است اعاده دادرسی چهار مورد مشخص دارد و این موارد را هم آقایان تصدیق می‌فرمایید که در قانون باید حتما پیش بینی شده باشد یکی از آن موارد این است که کسی که محکوم شده‌است برای اینکه حسن نامی را مثلا کشته بود حسن نام زنده پیدا شده‌است قتلی واقع نشده‌است قانون باید اجازه بدهدکه این محاکمه دو مرتبه از سرگرفته بشود والا حکم قطعی غلط هم باید در مملکت اجرا بشود چون حکم بایستی دارای انتظامی باشد وقتی حکم صادرشد تمام قوای انتظامی باید پشت سراین حکم باشد ولو غلط باشد باید اجرا بشود اما اعاده دادرسی منطقش این است که اصلا آدم نمی‌تواند تسلیم بشود باین حکم غلط مورد دیگرش این است که اسناد یا مدارکی پیدا شده که دلایل و اسناد اصلی جعلی بوده چهار نفر آمده‌اند شهادت داده‌اند که این آقا دیگری را مضروب کرده دلایلی پیدا شده که این شهود پول گرفته‌اند و شهادت داده‌اند البته باید اعاده دادرسی بشود چون بنای حکم غلط است و همینطور موادی که اصلا نوع ارتکاب بیش از یک نفر مجرم و متهم نمی‌تواند داشته باشد اگر دو نفر محکم شوند مسلما باید اعاده دادرسی بشود بنده نمی‌خواهم مثالش را بزنم زیاد زیبنده نیست این مثال برای اینکه مثالش محدوداست متاسفانه یعنی نمی‌شود کرد این جرم بخصوص دارای دو نفر مرتکب می‌باشد پس حتما یکنفر باید محکوم بشود اگر دو نفرمحکوم بشوند معلوم است راجع به یکی از آن دو نفراشتباه کرده‌اند خیلی معذرت می‌خواهم که مثالش چون باخودش است نمی‌توانم مثالش را بزنم پس آقایان ملاحظه بفرمایید که اعاده دادرسی موارداستثنایی دارد و حتما باید در دیوان کشور محاکمه بشود چرا بدیوان کشور می‌برند؟ فلسفه این کار این است که حکم قطعی نشده و باید اجازه آن از مقامی صادر شود که آخرین کلمه را گفته حالا بنده مانعی نمی‌بینم که تمام محکومین ارتشا و اختلاس اگر واقعا موردشان تطبیق با این موارد کرد کسی جلو آنها را نگرفته‌است بروند دیوان کشور تقاضای اعاده دادرسی بکنند و پس از تجویز اعاده دادرسی به محکمه‌ای که دستور ارجاع داده می‌شود مراجعه کنند

نایب رئیس - آقای خلخالی مخالفید بفرمایید

خلخالی – با بیانی که جناب آقای معاون وزارت دادگستری فرمودند احتیاجی بتوضیح دیگری نبود منتها دو نکته بود که بنده می‌خواستم عرض کنم یکی این که آقای شهیدی فرمودند تمام احکامی که از دیوان کیفر صادر شده‌است صحیح نیست برای اینکه دزدان بزرگ را رها می‌کرد و دزدان کوچک را می‌گرفت و محکوم می‌کرد و برای خاطراین عمل بنده یک پیشنهادی کردم که نسبت باین قبیل اشخاص ارفاقی بشود و آقایان هم رای ندادند و اینکه آقای معاون وزارت دادگستری فرمودند حکم غلط باید اجرا بشود این صحیح نیست حکم غلط نباید اجرا بشود استدلالی که فرمودند برای اعاده دادرسی خودش تصریح کننده این عرض است که می‌کنم یعنی این مواردیکه حکم غلط است اعاده دادرسی می‌شود خود قانونگذار می گوید که حکم غلط اجرا نشود ایشان می‌فرمایند که حکم غلط باید اجرا بشود تا احترام قانون حفظ شود احترام قانون موقعی حفظ می‌شود که حکم صادره اجرا بشود منتهی باید احتراز کرد حکمی که صادر می‌شود تا بموجب حکم دیگری که از مرجع صلاحیت دارد دیگری صادر نشود آن باقی است تنها بصرف یک ادعا که احکام صادره صحیح نبوده‌است از صحت احکام صادره چیزی کاسته نمی‌شود گذشته از این احکام صادره غالبا صحیح است و بصرف ادعا نمی‌توان گفت که صحیح نبوده و اینکه آقای معاون وزارت دادگستری فرمودند ممکن است آنها هم بروند تقاضای اعاده دادرسی بکنند این احتیاج بتوضیح ندارد و برای اینکه اگر شامل آن مواد باشد خودشان اصلا حق دارند

نایب رئیس - آقای معاون وزارت دادگستری بفرمایید

شهیدی - بنده پیشنهادم را پس گرفتم

معاون وزارت دادگستری - عرض می‌شود فرمودند که حکم غلط نباید اجرا بشود لازم می‌دانم عرض کنم باید اجرا بشود و در تمام دنیا هم اجرامی شود جز در موارد اعاده دادرسی

نایب رئیس - پیشنهاد آقای امامی اهری قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم پس از جمله تسلیم نمایند جمله (مگر اینکه اعسار مجرم در محاکم صالحه ثبت شود) اضافه شود. امامی اهری - ناظرزاده

نایب رئیس - آقای امامی اهری بفرمایید

امامی اهری - بنده اصرار زیادی در پیشنهاد دادن ندارم و پنج و شش پیشنهاد هم داشتم پس گرفتم ولی آقایان توجه بفرمایید الان این عملی که مجلس می‌کند به منزله یک داروی مسکن است ولی دوای مفید و اساسی عبارت از این است که در فکر این موضوع باشید که غالب این اشخاصی که مرتکب سرقت و دزدی می‌شوند و در نتیجه زندانی می‌شوند اشخاصی هستند که بیچاره هستند و کاری ندارند در جلسه گذشته هم عرض کردم یک بنگاه حمایت زندانیان تشکیل شده که جناب آقای عامری هم عضوش بودند آقای دکتر معظمی هم بودند (دکتر معظمی - صحیح است) ولی خدا بیامرزد آن را نمی‌دانم الان چرا مدتی است تشکیل نمی‌شود و آن وظیفه اساسی که در سابق بود از بین رفته و حالا دیگر تشکیل نمی‌شود در زمان سوئدیها که دفعه اول آمده بودند بایران و تشکیلاتی برای زندانیان داده بودند (پورسرتیپ - آقا تا شهریور هم بود) در زندان دستگاه نجاری پارچه بافی کفاشی و امثال اینها بود استدعا می‌کنم آقای حاج سیدجوادی باین پیشنهاد بنده توجه بفرمایند مجلس البته خسته‌است ولی این پیشنهاد اساسی است که توضیح آنرا بعرض آقایان می‌رسانم اگر درست توجه بفرمایید اشخاصی که از زندان مرخص می‌شوند در نتیجه بی چیزی در نتیجه اینکه یک بنگاه خیریه‌ای نداریم که شخص زندانی وقتی مرخص شد به آنجا برود در نتیجه اینکه دو مرتبه مستاصل می‌شود چنانچه خود بنده دیدم در محکمه اشخاصی که از زندان مرخص شده بودند بعد از چند روز دو مرتبه آنها را آوردند به محکمه در محکمه اظهارش این بود البته لازم می‌دانم برای استحضار آقایان بگویم من بعد از اینکه از زندان مرخص شدم کاملا متنبه شدم و نمی‌خواستم دیگر مرتکب سرقت بشوم بیست و چهارساعتی هم کف نفس کردم ولی بعد از۲۴ ساعت این سنگ ترازو را دزدیدم و با آن نان خریدم و خوردم آقایان توجه بفرمایید که در زندان باین قبیل اشخاص کاری واگذار بشودکه اگر عائله دارند بعائله شان چیزی برسد اگر عائله ندارند یک سرمایه برای آنها تهیه بشود که موقعی که بیرون آمد بتواند با آن سرمایه اقلا بیک کاری مشغول بشود (بهادری - از عوارض بنزین) از عوارض بنزین از هزار جای دیگر ممکن است اگر در این فکرباشیم برای خود تجار صرف می‌کند پانصد نفر هزار نفر زندانی را با روزی دوتومان مشغول کار بکنند همانطورکه عرض کردم درآن تشکیلات اول شهربانی که سوئدیها داده بودند این جریانات بود تا سال بیست و پنج هم بود ولی الان نیست الان زندانی که آنجا می‌رود غیر از تبلیغات تلقینات سوء چیز دیگری نیست بیکار آنجا نشسته‌اند اگر فاسد به زندان می‌روند فاسدتر بیرون می‌آیند مقصودم این بودکه آقایان باین موضوع توجه بفرمایید و دولت مکلف باشد که در ظرف مدت یکماه باینکار رسیدگی کند

بهادری - آقای رئیس دیگر وقت گذشته

نایب رئیس - آقای دکتر مصباح‌زاده بفرمایید

دکتر مصباح‌زاده (مخبر کمیسیون) - بنده تصورمی‌کنم که نظر نماینده محترم در خود لایحه تامین شده باشد زیرا آن قسمت از لایحه که دولت را مکلف می‌کند در ظرف مدت معینی لایحه ساختمان ده زندان را بمجلس بیاورد منظور ما از این لایحه این نیست که دولت لایحه ساختمانی اینجا بیاورد بلکه منظور ما این است که زندانهایی که با اصول جدید مناسب باشد ساخته بشود که در آن زندانها همین نظر جنابعالی که عبارت است از تهذیب اخلاق مجرم و اشتغال آنها بکار تامین شود بنده تصورمی‌کنم نماینده محترم اگر نظری داشته باشد بهتراست یکماه دیگر موقعی که لایحه ساختمان زندان را دولت بمجلس آورد در آن لایحه هر نظری دارند بفرمایند جایش اینجا نیست این پیشنهاد را در آن موقع تقدیم کنند که نظرشان تامین و موثر واقع بشود

امامی اهری - بنده پیشنهادم را پس گرفتم

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ویرایش

۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

نایب رئیس - با اجازه آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ساعت ۹ و ربع صبح دستور طرح بقیه پیشنهادات است و لایحه اتوبوسرانی و چند فقره هم موافقت نامه سرویسهای حمل و نقل هوایی بازرگانی بین ایران و سوئد و نروژ و هلند است (مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری