مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷/جلسهٔ ۶۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۱۷ نشست ۶۳

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۳۲۳

۱ شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۳۱ - سال هشتم

شماره مسلسل ۶۳

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۶۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس صبح روز پنج‌شنبه دوم بهمن ماه ۱۳۳۱

فهرست مطالب:

۱ - تصویب صورت مجلس جلسات ۲۸ دی و صبح وعصر ۲۹ دیماه
۲ - بیانات آقای نایب رئیس دائربابراز تاثروتاسف ازرحلت مرحوم آیت الله حجت _ ختم جلسه)

مجلس ۲ ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای محمد ذوالفقاری (نایب رییس) تشکیل گردید.


۱ - تصویب صورت مجلس جلسات ۲۸ دی و صبح وعصر ۲۹ دیماه ویرایش

نایب رئیس _ جلسه رسمی است صورت غائبین جلسه بعد ازظهر ۲شنبه قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد) غائبین با اجازه _ آقایان: مشار. احمدفرامرزی. اورنگ. مکی. ناصرذوالفقاری

غائبین بی اجازه _ آقایان: دکتر امامی. عبدالرحمن فرامرزی. صرافزاده. راشد. دکتر ملکی

دیرآمده با اجازه _ آقای دکتر بقایی ۱۵ دقیقه

دیرآمدگان بی اجازه _ آقای عامری ۲۵ دقیقه. آقای دکتر کیان ۳۰ دقیقه. آقایان تولیت ودکتر فاخر ۳۰ دقیقه غایب دررای. آقای هدی ۴رای

نایب رئیس _ آقای ناظرزاده نسبت به صورت جلسه نظری دارید بفرمایید.

ناظرزاده _ دربیانات بنده جزئی اصلاحاتی است که اصلاح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی.

نایب رئیس _ بسیارخوب آقای اخگر.

اخگر _ طوماری است راجع به منع دخالت زنان درانتخابات ازطرف قریب ۳هزارنفرازاهالی اطراف بازارچه قوام الدوله ونامه‌ای ازکیخسرو امینی دشتی دائربه فداکاری وتلگرافاتی است ازآمل یکی هم ازآبادان ازبرازجان دوتا ازبوشهر ۲۷ دیلم دوریک یک کنگان ۱گناوه ۱ کازرون جمعا چهل تلگراف است که به بنده رسیده‌است وتقدیم می‌کنم البته اینها قبل از وصول خبرتصمیم اخیرمجلس دائر برپشتیبانی ازدولت جناب آقای دکتر مصدق می‌باشد جناب آقای دکتر شایگان هم مقداری تلگراف مشتمل برپشتیبانی ازدولت ازشوشتر ۲چالوس ۲ ازقزوین ۲ازخمین ۲ ازتهران ۶ لاهیجان ۲ سبزوار ۲ بروجرد ۲ زنجان ۲ مشهد ۴ هفت گل ۵ بهبهان ۳ اراک ۴ رشت ۲همدان ۶اصفهان ۱۱ مسجدسلیمان ده آبادان ۹ شیراز ۱۰ کازرون ۱۳ خرمشهر ۱۴ فسا ۱۵ رامسر۱۶ برازجان یک شادگان ۲کاشمر بابل ابرقو شهسوارلنگرود کناوه آغاجاری وهمچنین توسط جناب آقای مهندس حسیبی یکی ازطهران یکی از کرمانشاه یکی ازتکاب ۲تا از چاه بهار یکی ازخاش یکی ازآغاجاری یکی از رشت یکی ازهمدان یکی ازاراک یکی ازخرمشهر توسط آقای مدرس ازتبریز ازتبریز ازتبریز ازتبریز چهارتاتلگرافی هم توسط جناب آقای نجفی ازمشهد ازفردوس ازگناباد ازمشهدازمشهد یک تلگراف هم ازمرندتوسط آقای دکتر از کرمانشاه ازکرمانشاه ازکرمانشاه از کرمانشاه ازکرمانشاه ازکرمانشاه ازکرمانشاه بازهم ازکرمانشاه ازکرمانشاه ودوتاتلگراف دیگر توسط آقای انگجی ازتبریز و۱ طومار توسط جناب آقای دکتر شایگان ازطرف اهالی سرچشمه رسیده که تقدیم مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی می‌شود.

نایب رئیس _ آقای کهبد نسبت بصورت جلسه نظری دارید بفرمایید

کهبد_ درصورت جلسه عصر۲شنبه ضمن عرایض بنده عرض کرده بودم که خودجناب آقای دکتر مصدق (نهایت مراقبت) اینجا نوشته شده (نهایت موافقت) خواهش می‌کنم تصحیح شود ضمنا تلگرافاتی راجع به پشتیبانی جناب آقای دکتر مصدق ازشهریار وساوجبلاغ وکرج رسیده که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

نایب رئیس _ بسیارخوب آقای مدرس.

مدرس _ آقای دکتر ملکی مدتی است که بستری هستندوشرحی به هیئت رئیسه نوشته اندکه ایشان راغایب با اجازه محسوب کنند ویک اشتباهاتی هم درعرایض بنده هست که تصحیح می‌کنم ومی‌دهم به تندنویسی.

نایب رئیس _ اصلاح می‌شود آقای خلخالی

خلخالی _ درعرایض بنده یک اشتباهات مختصرچاپی است که تصحیح می‌کنم ومی‌دهم به تندنویسی ضمنا استدعا می‌کنم که تاسف نمایندگان ومجلس را ازرحلت حضرت آیت الله حجت اعلام بفرمایید

نایب رئیس _ آقای نادعلی کریمی

نادعلی کریمی _ بنده می‌خواستم یک تذکری راجع بجلسات کمیسیونها عرض کنم دیروزکمیسیون خاص که مورد توجه دولت است تشکیل بودآقایان وکلاء یازده نفر ازساعت ۴ بعد ازظهر آمدندتاساعت شش هم بودندولی ازطرف دولت آقای وزیرکشور ویامعاون ایشان تشریف نیاوردند خواستم این مطلب را تذکربدهندکه کمیسیون هاکارخودشان رامی کنند.

نایب رئیس _ بسیارخوب آقای جلیلی

جلیلی _ بنده خواستم عرض کنم که آقای عبدالرحمن فرامرزی با اجازه به مرخصی تشریف بردند چندجلسه‌است که اسم ایشان را جزوغائبین بی اجازه خوانده می‌شود.

نایب رئیس _ آقای معتمددماوندی

معتمددماوندی _ چندفقره تلگراف ازبندرپهلوی رسیده‌است یکی ازطرف هیئت موتلفه صیادان ویکی ازطرف صنف سماکان یکی ازطرف اعضای انجمن شهرویکی هم ازطرف قاطبه اهالی شهریعنی اصناف وتجاروپیشه وران وسایرطبقات ویک تلگراف هم ازطرف اصناف رشت ویک تلگراف هم ازبابلسر مبنی برپشتیبانی دولت آقای دکتر مصدق رسیده‌است که تقدیم می‌کنم

نایب رئیس _ آقای مکی

مکی _ بنده تصورمی‌کنم که روزدوشنبه بنده را غایب بی اجازه قرائت کردند چون یک یادداشتی نوشته بودم...

نایب رئیس _ غایب با اجازه بودآقای ذکایی ذکایی _ درجلسه روزیکشنبه بنده راجزودیرآمدگان نوشته‌است مطابق آئین نامه ساعت ۹وربع صبح مجلس تشکیل می‌شود ویکربع هم تامل می‌فرمایندکه نباید این یکربع حساب بشودبنده درساعت ۹/۵ آمده بودم بنابراین برای اینجانب نبایستی تاخیرحساب شودخواهش می‌کنم اصلاح بفرمایید.

نایب رئیس _ رسیدگی می‌شود آقای دکتر شایگان

دکتر شایگان _ درعرایض بنده بعضی کلمات را که نشنیده‌اند ودرست ننوشته‌اند چنانچه اجازه بفرماییداصلاح می‌کنم ومی‌دهم و ضمنا ازآقایانی که بنده را متوجه کردندکه آیه قرآن رابجای حدیث نخوانم تشکرمی‌کنم.

نایب رئیس _ نسبت بصورت جلسه اعتراض دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسات روزیکشنبه ۲۸ وصبح روزدوشنبه وعصردوشنبه ۲۹ دیماه تصویب شد

۲ - بیانات آقای نایب رئیس دائربابراز تاثروتاسف ازرحلت مرحوم آیت الله حجت _ ختم جلسه) ویرایش

نایب رئیس _ البته خاطرمحترم آقایان ازقضیه مولمه رحلت مرحوم مبرورآیت الله آقای آقاسیدمحمدحجت کوه کمری که روز۲۸ دی ماه درقم اتفاق افتاده استحضارحاصل فرموده‌اند بدیهی است این ضایعه عظیم عالم تشیع موجب تاثروتاسف عموم مسلمین بخصوص ملت ایران است (صحیح است) و اینجانب ازطرف خودوعموم آقایان نمایندگان محترم مراتب تسلیت وتعزیت وهمدردی مجلس شورای ملی را به قاطبه هم میهنان عزیزوعموم مسلمانان بویژه اهالی محترم آذربایجان اظهار نموده (صحیح است) وازخداوندمتعال مسئلت دارم به بازماندگان آن مرحوم صبرجمیل عنایت فرموده وروح پرفتوح آن مرحوم را غریق رحمت فرماید (انشاء الله) اینک به پاس احترام آن مرحوم با اجازه آقایان بطوریکه مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی هم تذکرفرموده‌اند جلسه راختم وجلسه آینده بروز یکشنبه پنجم بهمن ماه دوساعت و۳ربع قبل ازظهر موکول می‌گردد(صحیح است) (جلسه ساعت ده وپنج دقیقه صبح ختم گردید).

نایب رئیس مجلس شورای ملی. محمدذوالفقاری