پدیدآورنده:سنایی غزنوی

سنایی غزنوی
(قرن پنجم و ششم هجری قمری)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. شاعر سبک عراقی
 

آثار ویرایش