فرمان شاه صفی مبنی بر اعطای سالانه نیزه به عبدالرزاق

فرمان شاه صفی مبنی بر اعطای سالانه نیزه به عبدالرزاق (۱۰۳۹ قمری)
از شاه صفی
این فرمان در تیر یا مرداد ۱۰۰۹ هجری خورشیدی صادر شده است.

شاه ولایت شده صفی

از ابتدای شش‌ماهه ئیلان‌ئیل واژه ناخوانا بدانند که چون خلیفه سلطان عرض کرده‌اند از واژه ناخوانا نیزه که آنچه شتر قربانی میباشد مققر فرمودیم مستوجبان عظام دیوان اعلی‌رقم این عطیه را در دفاتر خلود ثبت نموده سال بسال بدستور ایّام جنگی سی و یک رأس نیزه را به عبدالرزاق ساکن جوپار بخشیدیم

واژه ناخواناشهر ذالحج‌الحرام ۱۰۳۹

این اثر در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ پدیدآورندهٔ آن بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.


نامه‌ها و فرمان‌های شاه صفی یکم صفوی