نامه شاه صفی به چارلز یکم انگلستان

نامهٔ شاه صفی به چارلز یکم انگلستان
از شاه صفی
در این نامه، شاه‌صفی تمایل خود را برای تقویت روابط دیپلماتیک به اطلاع چارلز یکم می‌رساند و از او پرسشی برای ارسال تعدادی صنعتگر به دربار صفوی را می‌کند. تاریخ این نامه مشخص نیست لذا ممکن است در تاریخی بین ۱۰۳۸ تا ۱۰۵۲ قمری نوشته و ارسال شده باشد.

نظاما للسلطنه والشوکة والایالة و الحشمة و العضمة و العزالامتنان چارلیس پادشاه انکلیس

مکتوب مرغوب صداقت اسلوب حضرت والامنزلت سلطنت و ایالت پناه شوکت و عظمت و جلالت دستکاه حشمت و ابهت انتباه پادشاه عالیجاه آفتاب کلاه اعظم سلاطین شجاعت آئین فرنکیه اکرم والیان عالیشان صاحب تمکین مسیحیّه شایستهٔ سریر دولت و سروری رفعت بخش بارکاه عدالت و دادکستری زبدهٔ والیان عزت و نوامیس جعل‌الله عواقبه خیرا که درینولا مرقوم قلم مخالصت رقم کردانیده باینجانب ارسال داشته بودند در بهترین زمانی وارد کشته مضامین صداقت آئینش که مبنی از کمال موافقت و دوستی و نهایت محبت و یکدلی بود بر ضمیر منیر اشرف پرتو ظهور انداخته موجب ازدیاد مواد مودت و اتحاد و افزونی مراتب خلت و وداد کردید و همواره توجّه خاطر مهر تاثیر بآن متعلق و معروفست که بمراتب زیاده از زمان سابق در میانه طریقه محبت و دوستی مسرعی مسلوک بوده باشد سفارشی که در باب عزتمآب زیده اعیان کیس کپیتان ولیم کیس نموده بودند بشفقت شاهانه همواره شاملحال او بوده و هست مقرر فرموده‌ایم که هرکونه کاری و مهمّی که درینصوب داشته باشد و بوکلا دیوان اعلی اظهار نماید بلا تأخیر حسب‌المدعا سرانجام نمایند و در مراعات جانب منسوبان آن سلطنت و شوکت قباب خصوصاً کپتان ولیم مذکور و رفقا و مردم ایشان که بدین دیار آمد و رفت مینمایند بهیچوجه من‌الوجوه تقصیری نمیشود وظیفه خلت و دوستی آنست که از آنجانب نیز پیوسته این شیوه ستوده مسلوک بوده ریاض الفت و آشنائی را بارسال رسل و رسایل تازکی بخشند و هرکونه کاری و مهمی دراینصوب داشته باشند بیحجاب از روی موافقت و اتحاد انها اعلام نمایند که توجه و اتفاق دوستانه و اعطاف خسروانه بحصول آن محصول کردد ثانیا انهای رای صداقت اقتضا میکرداند که در سرکار خاصه شریفه از ارباب صناعت و استادکاران ماهر در هر فن جمعی هستند و درین اوقات چند نفر استاد صاحب وقوف که یکنفر میناکار و یکنفر وقت و ساعت‌ساز و یکنفر الماس‌تراش و یکنفر زرکر اعلی و یکنفر تفنکساز و یکنفر نقاش بالادست و یکنفر توپچی آتشباز بوده باشد در سرکار خاصه شریفه ضرور شده و در ولایات ایشان هستند طریقه محبت و یکانکی آنکه بوکلاء عالی امر نمایند که استادان مذکور را با شاکردان و مصالح افزار و انکاز مصحوب کسان معتمد خود ارسال کردانند که در سرکار خاصه شریفه همایون بخدمات مذکوره قیام نمایند و در وقت شروع کار بجهت عمله و افزار و انکاز که موقوف‌علیه کار ایشان است حالت منتظره نبوده باشد که هر آینه موجب ازدیاد مواد دوستی خواهد بود چون عرض تشیید مبانی محبت و وداد بر وفق رضای حضرت عز اسمه مقرون بوده عاقبت احوال خیرمآل بتوفیفات نامتناهی بخیر و خوبی باد

این اثر در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ پدیدآورندهٔ آن بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.


نامه‌ها و فرمان‌های شاه صفی یکم صفوی