نامه شاه صفی به پادشاه هلند

نامه شاه صفی به پادشاه هلند
از شاه صفی
شاه‌صفی در این نامه مرگ شاه عباس و الحاق تاج‌وتخت به وی و همچنین تمایل خود برای تقویت روابط دیپلماتیک بین جمهوری هلند و امپراتوری صفوی را به اطلاع پادشاه هلند می‌رساند.

هواله سبحانه و تعالی

 

استندال جندرال

جناب عزتمآب ایالت و جلالت‌نصاب حکومت و شوکت قباب عمدةالحکام الکرام عیسویه قدوةالعظمای‌والولاة الفرمگیه ناظم امور دولت الندیسی کافل مهام ملت مسیحی خلاصهٔ نامداران فرنگ صایب رأی باهوش و فرنگ مرزبان اعظم اکرام فرمانده حدم و حشم عایمنزلت‌عدالت انتما رفیعمرتبت ملک‌آرا بعد از ادای مراسم تعظیمات و آنهای مراتب تکریمات و اظهار قواعد اتحاد و دوستی مرفوع رأی صوابنما می‌گرداند که درین اوقات خجسته ساعات سعادت و عزتمآب زبدةالاعیان جان اسمید ایلچی ایشان همرا موسی‌بیگ ایلچی اینجانب بااینصوب آمده بسعادت بساطبوسی سرافراز شد و مکتوب میمنت السوب حضرت سلطنت و عظمت پناه پادشاه والاجاه خورشید کلاه ولایت الندیس و مکاتیب‌ومراسلات دوستانه آنجناب ایالت و شوکت قباب و سرداران و اعیان الندیس که بخدمت نواب گیتی ستان فردوس مکانی بابای بزرگوارم نوراله مرقده نوشته بودند بنظر همایون ما درآمده مضامین اخلاص آئین صداقت تزئین آن و اظهار مسرت و شادمانی که از فرستادن موسی‌بیگ ایلچی و تعظیم‌وتکریم سود اکران الندیسی در نامهای نامی درج نموده بودند لواحسنی خاطرنشان نواب همایون ما شد و سعادتمآب جان اسمیت ایلچی که مرد سخن دانست و ایلچی ما نیز حقایق حالات و محبت و دوستی ایشانرا با این دودمان سلطنت آشیان بحسن تقریر ادا نمودند و باعث ازدیاد مواد محبت و دوستی بیش از پیش گردید و ما نیز از آمدن ایلچی ایشان و اظهار دوستی که نموده‌اند بسیار بسیار خوشحال شدیم و نسبت بمشارالیه آنچه لوازم حرمت و عزت و تعظیم و تکریم بود مبذول گشت چون ازقضا واقعه هائله نواب فردوس مکانی بابای بزرگوارم وقع یافته ازین جهان فانی بسرای جاودانی رحلت فرمودند و اکنون سریر سلطنت و پادشاهی عرصه ایران که تختگاه پادشاهان رفیع‌الشأن اکاسره و کیان است حسب‌الادب بذات اشرف همایون مامزین است پیش‌نهاد نهمت والا آنست که ما احیاء دوستان زیاده از زمان نواب فردوس مکان شاه بابام طریقهٔ الفت و دادو دوستی مرعی داریم و با کلفه عبادالله هرطبقه و هرطایفه بوده باشند بنوعی سلوک فرمائیم که پسندیدهٔ درگاه باشد و باعموم عیسویان بتخصیص تاغایت هرکس بدینصوب آمده و می‌آید حکام کرام منسوبان درگاه حسب‌الفرمان همایون بنوعی ترفیه حال ایشان کوشیده و میکوشند که همگی راضی و خشنود آمد شد مینمایند و انشاءالله تعالی بعدالیوم نیز با حضرت پادشاه والاجاه فرمانروای الندیس و منسوبان ایشان زیاده از زمان نواب جنت آرامگاه شاه بابام طریقهٔ خصوصیت و دوستی مرعی می‌داریم و در رفاهیت احوال سوداگران ایشان کمال توجه فرموده نوعی نخواهد شد که یکسرمو آسیب از هیچ رهگذر بایشان رسد خاطر از آن ممرجمع دارند طریق محبت آنکه ایشان نیز همواره این شیوه مرعی داشته در لوازم دوستی تقصیر نمایند و در امنیت راه و دفع و رفع قاطعان طریق بنادر آنچه مقدور باشد سعی نموده چنان ننمایند که مترددین آنصوب با کشتیها وسفاین مملو از اسباب بیخوف و خطر در قلمرو همایون آمدوشد می‌نموده باشند و همیشه ابواب مراسلات مفتوح داشته هرگونه کاری درین ولایت داشته باشند از روی یگانگی اعلام نمایند که بحصول موصل گردد. چون غرض اظهار مراتب دوستی بود زیاده نرفت. عاقبت امور جمهور ایشان موافق رضاء حضرت قادر ذوالجلال جل‌جلاله بخیروخوبی مقرون باد

این اثر در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ پدیدآورندهٔ آن بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.


نامه‌ها و فرمان‌های شاه صفی یکم صفوی