مصوبات دوره دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی

مصوبات دوره دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی (۱۳۱۸ خورشیدی) از مجلس شورای ملی
فهرست

فهرست

بند سوم

مصوبات دورهٔ دوم قانونگذاری

 

فهرست بند سوم  مصوبات دورهٔ دوم قانونگذاری
عنوان صفحه
از تا
قسمت اول – قوانین ۲۴۰ ۳۸۸
قسمت دوم – امتیازات ۳۸۹ ۴۰۷
قسمت سوم – قوانین موقتی ۴۰۸ ۵۸۴
قسمت چهارم – کنتراتها ۵۸۵ ۶۰۰
قسمت پنجم – تصویبات مالی ۶۰۱ ۵۸۹
قسمت ششم – تصمیمات و مطالب متفرقه ۶۱۵

فهرست دورهٔ دوم   (قسمت اول – قوانین)
شمارهٔ ترتیب عنوان صفحه
از تا
۱ قانون انحصار نمک ۲۴۰ ۲۴۱
۲ قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه ۲۴۱ ۲۴۳
۳ قانون حمل اسلحه ۲۴۳ ۲۴۴
۴ قانون تخفیف مخابرات و مراسلات راجع بجراید ۲۴۴
۵ قانون راجع به روده ۲۴۵
۶ قانون متمم قانون وظایف ۲۴۵ ۲۴۶
۷ قانون قبول و نکول بروات تجارتی ۲۴۷ ۲۴۸
۸ قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه ۲۴۹ ۲۵۴
۹ قانون تأسیس روزنامهٔ رسمی ۲۵۴
۱۰ قانون راجع به حفظ‌الصحه و آبله‌کوبی ۲۵۵
۱۱ قانون محاسبات عمومی ۲۵۵ ۲۶۵
۱۲ قانون دیوان محاسبات ۲۶۵ ۲۸۴
۱۳ قانون تحدید تریاک ۲۸۵
۱۴ قانون استقراض دو کرور و نیم لیره انگلیسی ۲۸۶
۱۵ قانون راجع بمخارج وجه استقراض دو کرور و نیم لیره ۲۸۷ ۲۸۸
۱۶ قانون تفتیشیه وجه دو کرور و نیم لیره استقراض ۲۸۸ ۲۸۹
۱۷ تفسیر اصل هفتم قانون اساسی ۲۸۹
۱۸ قانون ثبت اسناد ۲۸۹ ۳۱۱
۱۹ قانون اصلاح قانون قبول و نکول بروات ۳۱۱ ۳۱۲
۲۰ قانون طبابت ۳۱۲ ۳۱۵
۲۱ قانون الغای مالیات نمک ۳۱۵
۲۲ قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران ۳۱۵ ۳۱۷
۲۳ قانون تعرفه مخابرات تلگرافی ۳۱۷ ۳۱۹
۲۴ تفسیر مادهٔ هفتم متمم قانون وظایف ۳۱۸
۲۵ قانون حکومت نظامی ۳۱۹ ۳۲۱
۲۶ قانون حقوق وراث متوفیات کمتر از دو تومان ۳۲۱
۲۷ قانون اجازهٔ افتتاح نه باب مدرسه ابتدائیه ۳۲۲ ۳۲۳
۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای ملی ۳۲۳ ۳۴۴
۲۹ قانون اساسی معارف ۳۴۵ ۳۴۸
۳۰ نظامنامهٔ داخلی مجلس شورای ملی ۳۴۸ ۳۸۸

فهرست دورهٔ دوم   (قسمت سوم – قوانین موقتی)
شمارهٔ ترتیب عنوان صفحه
از تا
۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه ۴۱۵ ۴۵۵
۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی ۴۵۶ ۵۸۴

فهرست دورهٔ دوم   (قسمت چهارم – کنترات‌ها)
شمارهٔ ترتیب عنوان صفحه
از تا
۱ قانون تجدید کنترات مسیو بیزو. ۵۸۸
۲ قانون تجدید کنترات مسیو مرنارد. ۵۸۸
۳ قانون استخدام پنج نفر امریکائی. ۵۸۸ ۵۸۹
۴ قانون تجدید کنترات هشت نفر مستخدمین بلژیکی. ۵۸۹ ۵۹۰
۵ قانون تجدید کنترات هشت نفر مستخدمین گمرک. ۵۹۰
۶ قانون استخدام پنج نفر مستخدمین امریکائی. ۵۹۰
۷ قانون کنترات مسیو هازه. ۵۹۱
۹ قانون راجع باستخدام سه نفر مستخدم سوئدی برای ژاندارمری و دو نفر مستخدم فرانسوی برای وزارت عدلیه و داخله. ۵۹۲
۱۰ قانون استخدام چهار نفر مستخدم امریکائی برای وزارت مالیه. ۵۹۲
۱۱ قانون استخدام سه نفر مستخدم (دو نفر امریکائی و یکنفر از اروپائیائیکه در ایران هستند) برای وزارت مالیه. ۵۹۳
۱۲ قانون ماده الحاقیه بکنترات مسیو هازه. ۵۹۳ ۵۹۴
۱۳ قانون در باب تجدید کنترات مسیو لاتس و استخدام یکنفر معلم طب فرانسوی و یکنفر معلم تاریخ طبیعی. ۵۹۴
۱۴ قانون راجع باستخدام یکنفر صاحب‌منصب اداری (آنتاندانس) و شش نفر صاحب‌منصب قشونی سوئدی برای ژاندارمری. ۵۹۴ ۵۹۵
۱۵ قانون راجع به تجدید کنترات سه‌ساله هفت نفر مستخدمین بلژیکی. ۵۹۵
۱۶ قانون راجع باستخدام مستر نیو. ۵۹۶
۱۷ قانون راجع باستخدام بیست نفر صاحب‌منصب سوئدی برای تشکیلات قشون ایران. ۵۹۶ ۵۹۸
۱۸ قانون کنترات مسیو بوطن. ۵۹۹
۱۹ قانون راجع باستخدام ده نفر مستخدمین امریکائی برای مالیه. ۵۹۹ ۶۰۰

این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.