مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۵

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم - ۲۲ دلو ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ - نخست وزیر سردار سپه - رییس مجلس: میرزا حسین‌خان پیرنیا (موتمن‌الملک) - میرزا حسن‌خان مستوفی.

مجموعه قوانین پنجمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی
کابینه رضاخان نخست‌وزیر مجلس پنجم

فهرست تاریخی زیر دربرگیرنده ۱۴۹ تصمیم مجلس شورای ملی دوره پنجم قانونگذاری می باشد.

  • - قانون تجارت - مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

* – قانون اعلام انقراض سلطنت قاجاریه و تفویض حکومت موقتی به شخص آقای رضاخان پهلوی – مصوب ۹ آبان ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی