نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره قانونگذاری

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی

قانون اساسی مشروطه
قانون اجازه اجرای نظام‌نامه انتخابات مجلس سنا
- رییس سنی مجلس سنا: ابراهیم حکیمی
- رییس مجلس سنا : سید حسن تقی‌زاده
- رییس سنی مجلس سنا: ابراهیم حکیمی
- رییس مجلس سنا: ابراهیم حکیمی - سید حسن تقی‌زاده - سید محسن صدر (صدرالاشرف)
- رییس سنی مجلس سنا: سید محسن صدر (صدرالاشرف)
- رییس مجلس سنا: سید محسن صدر (صدرالاشرف)
- رییس سنی مجلس سنا: دکتر سعید مالک
- رییس مجلس سنا: مهندس جعفر شریف‌امامی
- رییس سنی مجلس سنا: دکتر سعید مالک
- رییس مجلس سنا: مهندس جعفر شریف‌امامی
- رییس سنی مجلس سنا: تیمسار سپهبد جهانبانی
- رییس مجلس سنا: مهندس جعفر شریف‌امامی
- رییس سنی مجلس سنا: دکتر صدیق‌اعلم
- رییس مجلس سنا: مهندس جعفر شریف‌امامی