قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
  • قانون انتخابات مجلس موسسان - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۷ اسفند مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.