ویکی‌نبشته:پیشنهادهای حذف

پیشنهادهای حذف
میانبُر:
ون:حذف
ون:پح
این صفحه جهت ارائهٔ پیشنهاد حذف مقالات، مطابق با سیاست حذف، و یا بازیابی صفحات پیشتر حذف شده، در نظر گرفته شده‌است. لطفاً الگوی {{حذف}} را به صفحاتی که نامزد حذف کرده‌اید بیفزاید. مقالاتی که در این صفحه باقی می‌مانند، در صورت نبود مخالفت جدی، حداقل پس از گذشت یک هفته حذف خواهند شد.

نقض تکثیرهای احتمالی باید در نقض حق تکثیرهای احتمالی فهرست شوند. صفحاتی که یکی از معیارهای حذف سریع را دارند باید برچسب {{حذف سریع}} بخورند و نیازی به گزارش آن‌ها در اینجا نیست (این رده را ببینید).


بایگانی‌ها


نامزدها

ویرایش

لطفاً درخواستتان را با عنوان سطح دو در پایین صفحه قرار دهید.