قرآن فارسی
از بصیرالملک

««فهرست سوره های قرآن به همراه جزئیات»»

ردیف سوره معنی آیات نزول
۱ فاتحه آغازگر ۷ مکی
۲ بقره گاو ماده ۲۸۶ مدنی
۳ آل‌عمران خاندان عمران ۲۰۰ مدنی
۴ نساء زنان ۱۷۶ مدنی
۵ مائده خوان ۱۲۰ مدنی
۶ انعام چهارپایان ۱۶۵ مکی
۷ اعراف بلندی‌های میان بهشت و دوزخ ۲۰۶ مکی
۸ انفال غنائم جنگ ۷۶ مدنی
۹ توبه درخواست بخشش از خداوند ۱۲۹ مدنی
۱۰ یونس نام یک پیامبر ۱۰۹ مکی
۱۱ هود نام یک پیامبر ۱۲۳ مکی
۱۲ یوسف نام یک پیامبر ۱۱۱ مکی
۱۳ رعد غرّش آسمان-نام پدیده ای در آسمان ۴۳ مدنی
۱۴ ابراهیم نام یک پیامبر ۵۲ مکی
۱۵ حجر نام سرزمین قوم ثمود ۹۹ مکی
۱۶ نحل زنبور عسل ۱۲۸ مکی
۱۷ اسرا سفر شبانه ۱۱۱ مکی
۱۸ کهف غار ۱۱۰ مکی
۱۹ مریم نام مادر عیسی مسیح ۹۸ مکی
۲۰ طه (از حروف مقطعه) ۱۳۵ مکی
۲۱ انبیا پیامبران ۱۱۲ مکی
۲۲ حج سفر حج ۷۸ مدنی
۲۳ مومنون ایمان‌آوردگان ۱۱۸ مکی
۲۴ نور روشنایی ۶۴ مدنی
۲۵ فرقان جداکننده حق از باطل ۷۷ مکی
۲۶ شعرا شاعران ۲۲۷ مکی
۲۷ نمل مورچه ۹۳ مکی
۲۸ قصص داستان‌ها ۸۸ مکی
۲۹ عنکبوت حشره‌ای به این نام ۶۹ مکی
۳۰ روم نام یک امپراتوری باستانی ۶۰ مکی
۳۱ لقمان نام یک حکیم ۳۴ مکی
۳۲ سجده پیشانی بر زمین نهادن هنگام عبادت ۳۰ مکی
۳۳ احزاب گروه‌ها ۷۳ مدنی
۳۴ سبا قومی باستانی در یمن ۵۴ مکی
۳۵ فاطر شکافنده ۴۵ مکی
۳۶ یس (از حروف مقطعه) ۸۳ مکی
۳۷ صافات کسانی که(فرشتگانی که)در ردیف هایی می ایستند و در خدمت پروردگارند. ۱۸۲ مکی
۳۸ ص (از حروف مقطعه) ۸۸ مکی
۳۹ زمر جماعت ۷۵ مکی
۴۰ غافر بخشاینده ۸۵ مکی
۴۱ فصلت بیان روشن ۵۴ مکی
۴۲ شوری مشورت ۵۳ مکی
۴۳ زخرف زینت ۸۹ مکی
۴۴ دخان دود ۵۹ مکی
۴۵ جاثیه به‌زانودرآمده ۳۷ مکی
۴۶ احقاف سرزمین قوم عاد ۳۵ مکی
۴۷ محمد ستوده‌شده-نام پیامبر اسلام ۳۸ مدنی
۴۸ فتح گشایش و پیروزی ۲۹ مدنی
۴۹ حجرات خانه‌ها ۱۸ مدنی
۵۰ ق (از حروف مقطعه) ۴۵ مکی
۵۱ ذاریات بادهای برافشاننده ۶۰ مکی
۵۲ طور نام کوهی در سینا ۴۹ مکی
۵۳ نجم ستاره ۶۲ مکی
۵۴ قمر ماه ۵۵ مکی
۵۵ رحمن بخشنده ۷۸ مکی
۵۶ واقعه رخداد (قیامت) ۹۶ مکی
۵۷ حدید آهن ۲۹ مدنی
۵۸ مجادله درگیری ۲۲ مدنی
۵۹ حشر برانگیختن ۲۴ مدنی
۶۰ ممتحنه آزمون‌شده ۱۳ مدنی
۶۱ صف صف کشیدن ۱۴ مدنی
۶۲ جمعه آدینه ۱۱ مدنی
۶۳ منافقون ستمکاران ۱۱ مدنی
۶۴ تغابن همکاری دوطرفه جهت وارستگی از اغفال و غفلت ها ۱۸ مدنی
۶۵ طلاق جدایی ۱۲ مدنی
۶۶ تحریم جلوگیری ۱۲ مدنی
۶۷ ملک فرمانروایی ۳۰ مکی
۶۸ قلم مداد ، ابزار نگاشتن ۵۲ مکی
۶۹ حاقه روزی که حتما رخ خواهد داد. ۵۲ مکی
۷۰ معارج درجات آسمانی ۴۴ مکی
۷۱ نوح نام یک پیامبر ۲۸ مکی
۷۲ جن جن ۲۸ مکی
۷۳ مزمل جامه به خود پیچیده ۲۰ مکی
۷۴ مدثر لفاف به خود پیچیده ۵۶ مکی
۷۵ قیامه رستاخیز مردگان ۴۰ مکی
۷۶ انسان آدمی ۳۱ مدنی
۷۷ مرسلات فرستادگان ۵۰ مکی
۷۸ نبأ خبر ۴۰ مکی
۷۹ نازعات کسانی که (فرشتگانی که) جان را می گیرند. ۴۶ مکی
۸۰ عبس چهره در هم کشیدن ۴۲ مکی
۸۱ تکویر در هم پیچیدن ۲۹ مکی
۸۲ انفطار از هم شکافته شدن ۱۹ مکی
۸۳ مطففین کم فروشان ۳۶ مکی
۸۴ انشقاق از هم شکافتن ۲۵ مکی
۸۵ بروج برج های فلکی ستارگان ۲۲ مکی
۸۶ طارق ستاره ی بامدادی ۱۷ مکی
۸۷ اعلی بلند مرتبه ۱۹ مکی
۸۸ غاشیه طاقت فرسا ، خرد کننده ۲۶ مکی
۸۹ فجر سپیده‌دم ۳۰ مکی
۹۰ بلد شهر ۲۰ مکی
۹۱ شمس خورشید ۱۵ مکی
۹۲ لیل شب ۲۱ مکی
۹۳ ضحی روشنایی روز ۱۱ مکی
۹۴ شرح توضیح ۸ مکی
۹۵ تین انجیر ۸ مکی
۹۶ علق خون بسته ۱۹ مکی
۹۷ قدر شبی در ماه مبارک رمضان ۵ مکی
۹۸ بینه دلیل روشن ۸ مدنی
۹۹ زلزله زلزله ۸ مدنی
۱۰۰ عادیات اسب های جنگی ۱۱ مکی
۱۰۱ قارعه حادثه کوبنده ۱۱ مکی
۱۰۲ تکاثر چشم و هم چشمی و زیاده خواهی ۸ مکی
۱۰۳ عصر زمان ۳ مکی
۱۰۴ هُمزه بدگو ۹ مکی
۱۰۵ فیل فیل ۵ مکی
۱۰۶ قریش نام قوم پیامبر ۴ مکی
۱۰۷ ماعون دادن خیرات و صدقات ۷ مکی
۱۰۸ کوثر خیر و نعمت فراوان ۳ مکی
۱۰۹ کافرون ناباوران ۶ مکی
۱۱۰ نصر یاری و کمک ۳ مدنی
۱۱۱ مسد طنابی ار لیف خرما ۵ مکی
۱۱۲ اخلاص نیت پاک ۴ مکی
۱۱۳ فلق طلوع صبح ۵ مکی
۱۱۴ ناس مردم ۶ مکی

این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.