ویکی‌نبشته:الگوهای صفحه‌بندی

اندازهٔ قلمویرایش

برای بزرگ یا کوچک نشان دادن متن از این الگوها استفاده کنید:

{{بزرگتر}} {{بزرگتر۱}}، {{بزرگتر۲}}، {{بزرگتر۳}}، {{بزرگتر۴}}
{{کوچکتر}}، {{کوچکتر۱}}، {{کوچکتر۲}}
 • {{بزرگتر|سلامی چو بوی خوش آشنایی}} نتیجه: سلامی چو بوی خوش آشنایی
 • {{بزرگتر۱|سلامی چو بوی خوش آشنایی}} نتیجه: سلامی چو بوی خوش آشنایی
 • {{بزرگتر۲|سلامی چو بوی خوش آشنایی}} نتیجه: سلامی چو بوی خوش آشنایی
 • {{بزرگتر۳|سلامی چو بوی خوش آشنایی}} نتیجه: سلامی چو بوی خوش آشنایی
 • {{بزرگتر۴|سلامی چو بوی خوش آشنایی}} نتیجه: سلامی چو بوی خوش آشنایی
 • {{کوچکتر|سلامی چو بوی خوش آشنایی}} نتیجه: سلامی چو بوی خوش آشنایی
 • {{کوچکتر۱|سلامی چو بوی خوش آشنایی}} نتیجه: سلامی چو بوی خوش آشنایی
 • {{کوچکتر۲|سلامی چو بوی خوش آشنایی}} نتیجه: سلامی چو بوی خوش آشنایی

اگر می‌خواهید اندازهٔ قلم را به صورت دلخواه تغییر دهید از این الگو به همراه عدد مورد نظر استفاده کنید:

{{اندازه قلم}}
 • {{اندازه قلم|350%|ادب آداب دارد}} نتیجه: ادب آداب دارد

چیدمان متنویرایش

{{چپ‌چین}} و {{پایان چپ‌چین}}، {{چپ}} و {{وسط}} یا {{و}}

{{چپ‌چین}}این متن چپ‌چین شده است.{{پایان چپ‌چین}}

نتیجه:

این متن چپ‌چین شده است.


{{وسط|این متن وسط‌چین شده است.}}

نتیجه:

این متن وسط‌چین شده است.

 

تقسیم یک خط به چند بخش و توزیع متن در آنها: {{سرصفحه‌مستمر}} یا {{سصم}}. این الگو بیشتر برای سرایندها به کار می‌رود از این‌رو آن را سرصفحه مستمر نامیده‌ایم:

مثال چهار بخشی:

{{سصم|راست|وسط راست|وسط چپ|چپ}}

نتیجه:

راست وسط راست وسط چپ چپ

مثال سه بخشی:

{{سصم|راست|وسط|چپ}}

نتیجه:

راست
چپ
وسط
 

 • ایجاد فاصله بین دو واژه: {{فاصله}}
تا نامه بعد خدا نگهدار{{فاصله}}دوستدار تو کامبیز 

نتیجه:

تا نامه بعد خدا نگهدار دوستدار تو کامبیز

برای ایجاد فاصله‌ی دلخواه مقدار فاصله را در الگو وارد کنید:

تا نامه بعد خدا نگهدار{{فاصله|8em}}دوستدار تو کامبیز 

نتیجه:

تا نامه بعد خدا نگهدار دوستدار تو کامبیز

 

مثال ۱:

فصل هفتم
{{فمخ}}
داستان جنگ بزرگ

نتیجه:

فصل هفتم

 

داستان جنگ بزرگ

مثال ۲:

فصل هفتم
{{فمخ|5}}
داستان جنگ بزرگ

فصل هفتم

 

داستان جنگ بزرگ

 

غیرمتنی‌هاویرایش

 • کشیدن خط: {{خطکش}}
 • فونت نستعلیق: {{نستعلیق}}
 • سه ستاره: {{***}}
 • تعیین انتهای یک بند در پایان یک برگ: {{ته}}
 • نشان دادن اشتباه در اصل متن: {{غلط}} یا {{کذا}}
 • نشان دادن ناخوانا بودن یک بخش از متن اصلی: {{ناخوانا}}