قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قوانین انقلاب شاه و مردم

دوره قانونگذاری پنجم - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ ویرایش

  • - قانون تجارت - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی* – قانون اعلام انقراض سلطنت قاجاریه و تفویض حکومت موقتی به شخص آقای رضاخان پهلوی – مصوب ۹ آبان ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی