قوانین و قراردادهای انرژی اتمی مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون مربوط به موافقت بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی