مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۶

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری شانزدهم

فهرست زیر دربرگیرنده ۱۱۴ مجموعه قوانین و مصوبات دوره شانزدهم قانونگذاری ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ۱۳۳۰ بر پایه تاریخ تصویب می باشد. نخست وزیران دوره قانونگذاری شانزدهم: علی منصور - حاجیعلی رزم‌آرا - حسین علاء - محمد مصدق

مجموعه قوانین و مصوبات دوره شانزدهم قانونگذاری ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی
کابینه حسین علاء مجلس شانزدهم - ردیف نخست راست به چپ: دکتر جهانشاه صالح - دکتر اردلان - امیر اسدالله اعظم - دکتر مقبل - غلامحسین فروهر - حسین علاء - عبدالله انتظام. ردیف دوم: دکتر محمود مهران - ابراهیم کاشانی - عباسقلی گلشائیان - سرلشکر انصاری - محمود ناصری - ناصر ذوالفقاری

نخست وزیر - علی منصور ویرایش

نخست‌وزیر حاجیعلی رزم‌آرا ویرایش

نخست‌وزیر حسین علاء ویرایش

نخست‌وزیر - محمد مصدق ویرایش