فهرست:Shir khorshid.pdf

فهرست

 1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴
 2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۶
 3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۱
 4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۴
 5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۲